Petition Tag united nations

บทบาทของสถานเอกอัครราชฑูตต่อสถานการณ์การเมืองไทย

การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมีความสำคัญอย่างยิ่งในชุมชนโลกยุคโลกาภิวัตน์ ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกันลงนามสนับสนุนให้สถานเอกอัครราชฑูตไทย ประจำประเทศสิงคโปร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีปรองดองของพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบข้างล่าง การลงนามจะมีตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 8 นาฬิกา ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553… read more