#Environment
Target:
Ask UK & Gordon Brown, DEFRA as well as the European Union to support Meat-free Mondays!
Region:
Europe
Website:
www.meatfreepetition.com

The impact of livestock on human health, the environment, world grain and water security and climate change has never been more clear.

With the Intergovernmental Panel on Climate Change stressing our planetary peril with ever increasing urgency, the recognition of the significant role of factory farming in the genesis of swine flu, and new research by the Global Humanitarian Forum (GHF) stating that 315,000 people per year die as a result of climate change (with another 325 million affected), it is time to let our leaders know that we are ready to do anything we can to alleviate these crises and help the world.

By pledging to keep Mondays Meat-free, we can make a sure start. Join Sir Paul, Mary and Stella McCartney as they too are promoting Meat Free Monday to encourage people to avoid meat once a week. Check out Sir Paul's message here: http://www.supportmfm.org/

END WORLD HUNGER
If you want to stop 1 billion people from going hungry each day; If you want to stop the needless deaths taking place every 5 seconds due to starvation then a vegan lifestyle is the solution to solve these dier diet-driven situations resulting from the inefficient use of resources directed towards animal agriculture. Grain currently fed to livestock is enough to feed 2 billion people. According to a recent report by Compassion in World Farming, "[c]rops that could be used to feed the hungry are instead being used to fatten animals raised for food." It takes up to 16 pounds of grain to produce just 1 pound of edible animal flesh.

Let's show the UK government and the European Union that we are ready and willing to act, and support the Earth saving and humanitarian concept of Meat-free Mondays.

This petition will be forwarded to Gordon Brown and to influential members of DEFRA (Department for Environment, Food, and Rural Affairs) in the UK plus the President of the European Parliament, the President of the European Commission, the Directorate-General for the Environment (of the European Commission) and the Directorate-General for Health and Consumer Protection (of the European Commission).

The Meat Free Mondays petition in the European Union and the United Kingdom (UK) asking UK & Gordon Brown, DEFRA as well as the President of the European Parliament, the President of the European Commission, the Directorate-General for the Environment (of the European Commission) and the Directorate-General for Health and Consumer Protection (of the European Commission) to support Meat-free Mondays was written by Concerned_Citizen and is hosted free of charge at GoPetition.

Romanian translation:
Scop: Să-i ceară primului ministru Gordon Brown din Anglia, DEFRA şi la fel şi Uniunii Europene să sprijine iniţiativa Ziua de Luni fără Carne!

Impactul zootehniei asupra sănătăţii umane, mediului, producţiei de grâne a lumii şi securităţii apei nu a fost niciodată aşa de evident.

În timp ce Panelul Interguvernamental pentru Schimbarea Climei stresează cu şi mare urgenţă riscul planetei noastre, recunoaşterea rolului semnificativ al fermelor industriale în geneza gripei porcine, alături de cercetări noi de la Forumul Global Umanitar (GHF) care arată că 315.000 de oameni mor anual din cauza schimbării climei (alături de alţi 320 milioane afectaţi), este timpul acum să le spunem liderilor noştri că noi suntem gata să facem orice ca să ameliorăm aceste crize şi să ajutăm lumea.

Prin a promite să ţinem Lunea Fără Carne, noi punem bazele unui început sigur. Veniţi alături de Sir Paul, Mary şi Stella McCartney care promovează Lunea Fără Carne, ca să încurajeze oamenii să nu consume carne o zi pe săptămână. Urmăriţi mesajul lui Paul McCartney aici: http://www.supportmfm.org/

PUNEŢI CAPĂT FOAMETEI ÎN LUME
Dacă vreţi să opriţi 1 miliard de oameni să sufere de foame zilnic, dacă vreţi să opriţi decesele inutile care au loc la fiecare 5 secunde din cauza foametei, atunci un stil de viaţă de post (vegan) este soluţia pentru a rezolva aceste situaţii fatale din cauza alimentaţiei, care duc la folosirea ineficientă a resurselor, care sunt îndreptate spre agricultura animală. Grânele date acum animalelor sunt suficiente ca să hrănească 2 miliarde de oameni. După un raport recent de la Compasiunea în Fermele Lumii: “recoltele care ar putea fi folosite să-i hrănească pe cei înfometaţi, sunt folosite în schimb la îngrăşarea animalelor crescute pentru carne.” Se cer aproape 8 kg de grâne să produci aproape 0,5kg de carne de animal comestibilă.

Haideţi să le arătăm guvernelor din Anglia şi din Uniunea Europeană că noi suntem gata şi dorim să acţionăm şi să sprijinim idea umanitară şi salvatoare al lumii - „Lunea Fără Carne”.

Această petiţie va fi trimisă primului ministru Gordon Brown şi membrilor cu influenţă din DEFRA (Departamentul Afacerilor Rurale, ale Mediului şi Hranei) din Anglia, Preşedintelui Parlamentului European, Preşedintelui Comisiei Europene, Directoratului General pentru Mediu (din Comisia Europeană) şi Directoratului General pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorului (din Comisia Europeană).

Daţi glas voinţei voastre şi fiţi primii din prietenii voştri care să semnaţi!

Petiţia Lunea Fără Carne din Uniunea Europeană şi Anglia (UK) care îi cere Angliei şi primului ministru Gordon Brown şi DEFRA, Preşedintelui Parlamentului European, Preşedintelui Comisiei Europene, Directoratului General pentru Mediu (din Comisia Europeană) şi Directoratului General pentru Sănătate şi Protecţia Consumatorului (din Comisia Europeană) să sprijine iniţiativa Lunea Fără Carne, a fost scrisă de Cetăţeanul Îngrijorat şi este înscrisă gratuit la GoPetition.

Here is what Marianne Thieme who co-founded the Party for Animals in the Netherlands, a political party with the stated platform that animals are to be treated with respect by humans, had to say with regard to diet and climate change. She is the leader of the party in the Dutch Parliament.

Ms. Thieme clearly defined what it would mean to the United Kingdom if its citizens adopted a diet with no meat.

Marianne: If everyone in the UK ate no meat for 7 days a week, they would save 91 mega tons of greenhouse gas emissions.

Indeed, this would be the same as eliminating all greenhouse gas emissions from 12.5 million households in the UK.

That is half of the UK households. If all British people ate a meat-free diet for 6 days a week, this would create greater carbon savings than removing all the cars off the UK roads, 29 million cars.

If everyone in the UK abstained from eating meat for 5 days a week, they would save 65 megatons CO2 of greenhouse gas emissions.

This would save more than the emissions reductions that would be achieved if the total electricity used in all households in the UK was eliminated.

If all British people ate no meat for 4 days a week, they would save 52 megatons CO2 of greenhouse gas emissions.

This would lead to greater carbon savings than taking 70% of all cars in the UK off the road.

And 3 days no meat would have the same positive effect on reducing greenhouse gas emissions as replacing all household appliances, such as fridges, freezers, dishwashers and washing machines with energy efficient ones, insulating walls, installing double glazing, energy efficient boilers, and thermostats.

Let your voice be heard in the European Union, United Kingdom and around the world join the meat free, meat less, and meat out campaigns - Sign & Spread the petition anyway you know how. Please also visit
http://www.meatfreepetition.com

Romanian translation:
Marianne Thieme, una din fondatoarele Partidului pentru Animale din Olanda, un partid politic a cărui platformă afirmă că animalele trebuie să fie tratate cu respect de oameni, a spus cu privire la alimentaţie şi schimbarea climei. Dânsa este lidera partidului în Parlamentul Olandez.

Doamna Thieme a arătat clar c ear însemna pentru Marea Britanie dacă cetăţenii săi ar adopta o alimentaţie fără carne.

Marianne: dacă toată lumea din UK nu ar consuma carne 7 zile pe săptămână, ei ar salva 91 de megatone de emisii de gaze de seră.

Într-adevăr, ar fi la fel cu eliminarea tuturor emisiilor de gaze de seră de la 12,5 milioane de gospodării din UK.

Acestea ar fi jumătate din gospodăriile din Anglia. Dacă toţi cetăţenii britanici nu ar consuma carne 6 zile pe săptămână, ar duce la o salvare a emisiei de carbon mai bună decât îndepărtarea tuturor maşinilor de pe străzile din UK, 29 de milioane de maşini.
Dacă toată lumea din UK s-ar abţine de la consumul de carne 5 zile pe săptămână, ei ar salva 65 de megatone de CO2 din emisiile de gaze de seră.

Aceasta ar salva mai multe emisii decât reducerea obţinută dacă tot curentul electric folosit în toate gospodăriile din UK ar fi eliminat.

Dacă toţi cetăţenii britanici nu ar consuma carne 4 zile pe săptămână, ei ar salva 52 de megatone de CO2 din emisiile de gaze de seră.

Aceasta ar duce la salvarea unei cantităţi mai mari de carbon decât îndepărtarea a 70% din toate maşinile de pe străzile din UK.

Şi 3 zile fără carne ar avea acelaşi efect pozitiv în reducerea emisiilor de gaze de seră ca înlocuirea tuturor aparatelor electrice din gospodării (frigidere, congelatoare, maşini de spălat vase) cu cele cu consum de energie eficient, izolarea pereţilor, instalarea ferestrelor duble, instalarea de boilere cu consum energetic redus şi termostate.

GoPetition respects your privacy.

The Meat Free Mondays in European Union Countries & the United Kingdom (UK) petition to Ask UK & Gordon Brown, DEFRA as well as the European Union to support Meat-free Mondays! was written by Concerned_Citizen and is in the category Environment at GoPetition.