Σεξουαλικὴ Ἀγωγὴ στὸ σχολεῖο; ΟΧΙ εὐχαριστῶ!

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ
Ἡ Κυβέρνησις, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν κομμάτων, ἑτοιμάζεται νὰ εἰσαγάγη… read more