#Health
Target:
Alle som bor i Norge
Region:
Norway
Website:
www.venstre.no

Du skal selv eie dine personlige opplysninger. Ingen skal ha rett til å snoke i informasjon om dine private anliggender uten ditt samtykke. Dette er helt grunnleggende personvernverdier.

Nå står disse verdiene i fare. Regjeringen har sendt på høring forslag om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven (Ot. prp. 51 2008 - 2009), slik at opplysninger kan deles på tvers av virksomheter i helsesektoren. ”Det kan vel ikke være så farlig at helsepersonell får kjennskap til mine helseopplysninger,” tenker du kanskje. Vel, det er ingen som er motstandere av at personell på sykehus får kjennskap til at du går på hjertemedisin, men trenger alle å vite hvor mange ganger du er behandlet for kjønnssykdommer?

Personvern i helsesaker handler ikke om at vi skal gjøre jobben vanskeligere for helsearbeidere. Det handler om at for hver opplysning som blir lettere tilgjengelig, så øker sjansen for at opplysningene lekker. Og selv om ingenting kommer ut er det uakseptabelt at folk av ren nysgjerrighet skal kunne lese en persons fullstendige medisinske historie.

Systemene består av mennesker, og mennesker gjør feil. Og da skal vi være sikre på at den informasjonen som deles, er nødvendig å dele!

Med regjeringens forslag kan vi blant annet risikere:

• at din historikk på kjønnssykdommer blir tilgjengelig for personalet når du behandles for beinbrudd på sykehuset

• at det din psykolog skrev i helsejournalen etter at du hadde et samlivsbrudd eller møtte veggen på jobben, blir gjort tilgjengelig når du må møte på legevakten etter å ha fått sterk influensa

• at når du blir behandlet for sykdommer i alderdommen, så blir dine barnesykdommer eller dine spiseforstyrrelser på ungdomsskolen helt tilgjengelige for alle som behandler deg, uansett hvor lite relevant det er for helsen din i dag

• at dine helseopplysninger kommer feil personer i hende, og at de brukes mot deg, for eksempel i jobbsammenheng eller hvis du er en offentlig person

Stadig flere barrierer brytes i personvernet, og stadig mindre av våre liv forblir privat. Hver for seg kan disse tiltakene synes gode, men til sammen blir det de gode hensikters tyranni.

Tilliten til helsevesenet avhenger av at vi selv har kontroll på vår egen helseinformasjon. Tillitsforholdet hver enkelt av oss har til fastlegen, gjør at vi oppsøker og forteller om det som plager oss, enten det er samlivsproblemer, psykiske problemer eller andre intime opplysninger som er ikke relevant for alt helsepersonell.

Både Legeforeningen, Helsetilsynet og Datatilsynet og har uttrykt sterk motstand mot regjeringens forslag.
Venstre har fremmet et alternativt forslag som ivaretar pasientenes personvern og avgrenser pasientjournaler til å inneholde livsnødvendige opplysninge. Forslaget innebærer en elektronisk kjernejournal hvor den enkelte kan samtykke til at livsnødvendige opplysninger kan lagres pseudonymisert og kryptert.

Vi er alvorlig bekymret for pasientens personvern dersom regjeringens endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven vedtas. Vi vil ikke at hvem som helst som er ansatt i helsevesenet skal kunne snoke i pasientjournalene. Denne loven må ikke vedtas i den formen regjeringen foreslår. Personvernet må beskyttes, pasienter skal være trygge hos legen.

GoPetition respects your privacy.

The Nei til frislipp av helseopplysninger! petition to Alle som bor i Norge was written by Linn Beate and is in the category Health at GoPetition.

Petition Tags

europe helseregisterloven