#Human Rights
Target:
UNHCR
Region:
Turkey
Website:
www.geocities.com

13/06/2005
رونوشت به :
دبیر کل سازمان ملل متحد آقای کوفی انان
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل -ژنو
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد
امنستی انترناشنال

1200 پناهنده کرد ایرانی (موسوم به شمال عراقی ) که در طول سالهای 2001 تا 2003 میلادی از شمال عراق به ترکیه آمده اند نیاز به توجه و اقدامات سریع دارند !

این گروه از فعالین سیاسی مخالف استبداد جمهوری اسلامی ایران بوده و سالها عمیه ظلم و دیکتاتوری آن رژیم مبارزه کرده اند. آنها به علت فشار و تهدید نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی مجبور به ترک میهن پناه گرفتن در مناطق شماللی عراق شده بودند
با شروع جنگ خلیج و ایجاد خلاء حکومتی در مناطق شمالی عراق نفوذ شبکه های جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی در این نواحی افزایش یافت تا جایی که به ترور و ربودن مخالفان پناهگرفته خود در این مناطق پرداختند و حتی دهها نفر از پناهندگان تحت حمایت (UNHCR) در عراق را نیز ربوده یا ترور کردند
با این وصف و با وجود توقف فعالیتهای دفتر UNHCR در عراق این گروه جهت نجات جان خود و خانواده هایشان به ترکیه آمدند و خود را به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل معرفی کردند.

بعد از مدت زیادی تاخیر در اوایل سال 2004 از طرف UNHCR برگه ای دال بر قبولی درخواست پناهندگی شان دریافت داشته اند از آن تاریخ تابحال که یکسال و نیم می گذرد این گروه پناهنده سازمان ملل متحد هنوز در وضعیتی نابسامان در انتظار طی شدن دیگر مراحل مربوط به کیس پناهندگی شان هستند که متاسفانه با بی توجهی UNHCR جهت حل مشکلاتشان روبرو بوده و هستند.
لذا با توجه به وضعیت نامشخص و بلاتکلیف موجود مسئولین کمیساریای عامی پناهندگان سازمان ملل را دعوت به :
1-تلاش در جهت حل سریع مشکلات مربوط به مراحل پرونده پناهندگی شان
2-توجه به وضعیت معیشتی و ارائه کمکهای مادی به پناهندگان
3-رسیدگی سریع به خواستهایشان که همانا عمل به مفاد کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکلهای الحاقی آن در مورد حقوق پناهندگان می باشند

We voice our support for 1200 iranian kurdish refugees in turkey.

GoPetition respects your privacy.

The Iranian Kurd refugees need help petition to UNHCR was written by m.azad salawati and is in the category Human Rights at GoPetition.