#Human Rights
Target:
Australian Parliament
Region:
Australia

PETITION TO SUPPORT THE UNCONDITIONAL AND IMMEDIATE RELEASE OF PATRIOTS NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN AND ĐINH NGUYÊN KHA

We sign this petition to demand the Socialist Republic of Vietnam Government for the unconditional and immediate release of Miss Nguyễn Phương Uyên and Mr Đinh Nguyên Kha who were sentenced to 6 years and 8 years imprisonment respectively with 3 years house arrest on the 16th May 2013.

Uyên and Kha distributed leaflets protesting against China’s encroachments on Vietnamese territories, and leaflets with the historic flag of Vietnam with 3 red stripes on a yellow background, with the words “1890-1920: national flag of the Great Vietnam from Thanh Thai to Khai Dinh reign; 1948-1975: national flag of the Vietnam State”. Both have been charged with conducting propaganda against the state under Article 88 of the Criminal Law. Uyên and Kha only exercised their rights to freedom of expression as allowed by the Vietnam Constitution.

Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, to which Vietnam is a signatory, guarantees its citizens of freedom of expression. It states: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

We urged the Australian Minister for Foreign Affairs to remind Vietnam of its obligation under the Universal Declaration of Human Rights, of which it is a signatory, to release both Uyên and Kha.

TO BE SUBMITTED TO AUSTRALIAN PARLIAMENT AND THE DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS.

Point of Contact:
BLOC 8406– PHẠM ANH TUẤN - 0423 155 088 –
PO Box 954 Cabramatta 2166

KIẾN NGHỊ THƯ
YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO HAI NHÀ ÁI QUỐC NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN AND ĐINH NGUYÊN KHA

Chúng tôi đồng ký tên vào Kiến Nghị Thư này đòi hỏi nhà cầm quyền CHXNCN Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, ngày 16-5-2013 cả hai đều bị kêu án 6 năm và 8 năm tù ở thêm 3 năm quản chế tại gia.

Uyên và Kha rải truyền đơn phản đối Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam và rải truyền đơn vẽ hình lá cờ lịch sử của Việt Nam nền vàng có 3 sọc đỏ với những chữ: "1890-1920: cờ quốc gia của nước Đại Nam từ thời Thành Thái tới đời Khải Định; 1948 tới 1975: cờ quốc gia của nước Việt Nam". Cả hai bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Luật Hình sự. Uyên và Kha chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp Việt Nam cho phép.

Điều 19 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam có ký kết bảo đảm mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận. Điều này ghi rõ: "Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm. Quyền này bao gồm sự tự do quan điểm mà không bị xen vào quấy rầy và được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và tư tưởng qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới."

Chúng tôi đồng thanh yêu cầu Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc Đại Lợi nhắc nhở Việt Nam về những ràng buộc của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam có ký kết để trả tự do cho Uyên và Kha.

Văn bản này sẽ được đệ trình cho Quốc Hội và Bộ Ngoại Giao Úc.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc:
BLOC 8406– PHẠM ANH TUẤN - 0423 155 088 –
PO Box 954 Cabramatta 2166

GoPetition respects your privacy.

The Immediate release of Miss Nguyễn Phương Uyên and Mr Đinh Nguyên Kha petition to Australian Parliament was written by Bloc8406Australia and is in the category Human Rights at GoPetition.