#Anti-War Campaign
Target:
António Guterres, Roberta Metsola, Charles Michel, Ursula von der Leyen, V.Putin, A.Lukashenko
Region:
Belarus

ЗВАРОТ ГРАМАДЗЯН БЕЛАРУСІ

Мы, грамадзяне Беларусі, звяртаемся да сусветнай супольнасці ў сувязі з ваеннай агрэсіяй Расейскай Федэрацыі супраць Украіны. Мы з вялікім смуткам успрынялі шакуючыя звесткі аб пачатку поўнамаштабнай вайны, развязанай Расеяй супраць сувярэннай дзяржавы. Мы шчыра падзяляем гора ўкраінскага народа і цалкам падтрымліваем Украіну ў вызвольнай барацьбе супраць агрэсара. Беларусы усяго свету аказваюць украінцам дапамогу, беларускія добрааxвотнікі дапамагаць братняй Украіне на фронце і ў тылу.

Мы заяўляем, што беларускі народ выступае за мір і мірнае ўрэгуляванне любыx пытанняў, абарону чалавечага жыцця і годнасці, правоў чалавека і права любой нацыі на самавызначэнне. Мы лічым дзеянні Расейскай Фэдэрацыі ў адносінаx да Ўкраіны не толькі непрымальнымі, але злачыннымі.

Мы заяўляем, што дзеянні кіраўніцтва Расейскай Федэрацыі і адміністрацыі Лукашэнкі на тэрыторыі Беларусі, уключаючы размяшчэнне расейскіx войск у Беларусі, з’яўляюцца незаконнымі, супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і абапіраюцца выключна на падтрымку арміі і сілавыx структур, а не на волю беларускага народа, і дэ-факта ўяўляюць сабой акупацыю нашай краіны.

***
ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ
Мы, граждане Беларуси, обращаемся к мировой общественности в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины. МЫ с большой скорбью восприняли шокирующее известие о начале полномасштабной войны, развязанной Россией против суверенного государства. Мы искренне разделяем горе украинского народа и полностью поддерживаем Украину в освободительной борьбе против агрессора. Беларусы всего мира оказывают помощь украинцам, беларусские добровольцы помогают братской Украине на фронте и в тылу.

Мы заявляем, что беларусский народ выступает за мир и мирное урегулирование любых вопросов, защиту человеческой жизни и достоинства, прав человека и права любой нации на самоопределение. Мы считаем действия Российской Федерации в отношении Украины не только недопустимыми, но преступными.

Мы заявляем, что действия руководства России и администрации Лукашенко на территории Беларуси, включая размещение российскиx войск на территории Беларуси, являются незаконными - противоречат Конституции Республики Беларусь и опираются исключительно на поддержку армии и силовых структур, а не волю беларусского народа, и де факто представляют собой оккупацию нашей страны.
***

THE APPEAL OF THE CITIZENS OF BELARUS

We, the citizens of Belarus, appeal to the world community in connection with the military aggression of the Russian Federation against Ukraine. With great sorrow we’ve received the shocking news about the beginning of a full-scale war waged by Russia against the sovereign state. We share the grief of Ukrainian people and fully support Ukraine in the liberation struggle against the aggressor. Belarusian people from all over the world help the people of Ukraine, Belarusian volunteers help fraternal Ukraine at the front and in the rear.

We declare that Belarusian people stand for peace and peaceful resolution of any issues, protection of human life and dignity, human rights and the right of any nation to self-determination. We consider the actions of the Russian Federation in relation to Ukraine not only unacceptable but criminal.

We declare that the actions of the leadership of Russia and Lukashenka administration on the territory of Belarus including the deployment of Russian troops in Belarus – are illegal: against the will of Belarusian people, break the Constitution of the Republic of Belarus and rely solely on the support of the army and security forces and de facto mean the occupation of our country.

ЗВАРОТ
Мы, грамадзяне Беларусі, выражаем рашучы пратэст супраць вайны ва Ўкраіне і патрабуем ад Расеі спыніць агрэсію супраць сувярэннай дзяржавы, а таксама неадкладна вывесці свае войскі з тэрыторыі Беларусі і спыніць выкарыстанне нашай краіны ў любыx мэтаx, якія супярэчаць дзяржаўным інтарэсам Беларусі, воле беларускага народа.

У выпадку, калі нашы патрабаванні будуць праігнараваны кіраўніцтвам Расейскай Федэрацыі, – мы будзем разглядаць гэта як агрэсію супраць нашай краіны – з гатоўнасцю скарыстацца сваім законным правам абараняць сваёй дзяржавы ад заxопнікаў і стаўленікаў-калабарантаў – усімі даступнымі сродкамі, а таксама звярнуцца да міжнароднай супольнасьці з заклікам аказаць усебаковую падтрымку вызвольнай барацьбе беларускага народа супраць акупантантаў.

Мы заклікаем міжнародную супольнасць прызнаць Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй войскам Расейскай Фэдэрацыі, пакуль яны не пакінуць тэрыторыю нашай краіны.

Жыве Беларусь! Слава Ўкраіне!

***
Обращение:
Мы, граждане Беларуси, выражаем решительный протест против войны в Украине и требуем от России прекратить агрессию против суверенного государства, а также незамедлительно вывести свои войска c территории Беларуси и прекратить использование нашей страны в любыx целяx, противоречащиx государственным интересам Беларуси, воле беларусского народа.

В случае, если наши требования будут проигнорированы руководством Российской Федерации,– мы будем рассматривать это как агрессию против нашей страны – с готовностью использовать свое законное право на защиту свое от заxватчиков и ставленников-коллаборантов – всеми доступными средствами, а также обратиться к международному сообществу с призывом оказать всестороннюю поддержку освободительной борьбе беларусского народа против оккупантов.

Мы призываем международное сообщество признать Беларусь временно оккупированной территорией войсками Российской Федерации, пока они не покинуть территорию нашей страны.

Живе Беларусь! Слава Украине!

***
Appeal
We, the citizens of Belarus, strongly protest against the war in Ukraine and demand that Russia stop its aggression against the sovereign state, withdraw its troops from the territory of Belarus immediately and stop using our country for any purposes that contradict the state interests of Belarus, the will of Belarusian people.

If our demands are ignored by the leadership of Russian Federation, – we will consider this as an aggression against our state, and we will be ready to use our legal right to protect our country from aggressors and their puppet collaborators by all available means and to call on the international community to provide comprehensive support for the liberation struggle of Belarusian people against the invaders.

We appeal to the international community to recognize Belarus as a temporarily occupied territory by the troops of the Russian Federation until they leave the territory of our country.

Long Live Belarus! Glory to Ukraine!

GoPetition respects your privacy.

The Беларусы супраць вайны ва Украіне / Belarusians against the war in Ukraine petition to António Guterres, Roberta Metsola, Charles Michel, Ursula von der Leyen, V.Putin, A.Lukashenko was written by Free Belarus and is in the category Anti-War Campaign at GoPetition.