#Animal Welfare
Target:
Voorzitter van de Nationale Assemblee
Region:
Suriname
Website:
www.greenfundsuriname.org

De verkoop van wilde dieren en gedomesticeerde dieren langs de openbare weg, in te kleine kooien, zonder water of voeding, verkerend in krappe en onhygienische omstandigheden, uren lang blootgesteld aan de blakerende zon is een doorn in het oog van vele Surinamers, de Stichting Dierenbescherming Suriname, de Green Heritage Fund Suriname, de Stg. Henk Abrahams, de Vereniging voor Dierenbescherming en de Stg. Beauty for Beasts vinden dat het nu tijd is om ons standpunt daartegen opnieuw kenbaar te maken.

The sale of wild animals and domesticated animals on the public road, in cages that are too small, without water or feed, in confined and unsanitary circumstances, exposed to the scorching sun for long hours is an eyesore to many Surinamers, therefore the Suriname Animal Protection Society, the Green Heritage Fund-Suriname, the Henk Abrahams Foundation, Association for Animal Protection and the Foundation Beauty for Beasts find it is now time to reaffirm our standpoint against this practice.

Onderstaande petitie is op 9 december 2011 om 11 uur aangeboden aan de Voorzitter van de Nationale Assemblee in Suriname. De Voorzitter van de Nationale Assemblee heeft de drie initiatiefnemers aangeraden een gesprek te voeren met de toenmalig Waarnemend Korpschef, de heer Tjin Liep Shie. Maar hierna is er noch vanuit de Nationale Assemblee, noch vanuit het Korps Politie actie gekomen. Daarom hebben wij besloten deze petitie opnieuw aan te bieden aan de Voorzitter van de Nationale Assemblee. Wij verzoeken u opnieuw deze petitie te steunen door weer te tekenen. De initiatiefnemers zijn versterkt met nog twee organisaties die zich inzetten voor het dierenwelzijn. De vijf organisaties die deze petitie gezamenlijk ondersteunen, zijn: Green Heritage Fund Suriname, Stichting Dierenbescherming Suriname, Stichting Henk Abrahams, Vereniging voor Dierenbescherming en de Stichting Beauty for Beasts.

PETITIE AAN DE REGERING VAN SURINAME DOOR TUSSENKOMST VAN DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE VAN SURINAME BETREFFENDE EEN VERBOD OP VERKOOP VAN DIEREN LANGS DE OPENBARE WEG

Gezien het feit dat de Surinaamse Regering een Internationale Verklaring over Dierenwelzijn ondersteunt – Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) – waarin de volgende zaken centraal gesteld zullen worden:

 dat dieren een bewustzijn hebben en kunnen lijden;

 dat de behoeften die dieren hebben voor hun welzijn moeten worden gerespecteerd;

 dat aan wreedheid jegens dieren voor altijd een einde moet komen;

En gezien het feit dat deze verklaring een afspraak zal zijn tussen naties en personen.

In overweging nemende dat dieren net als mensen bepaalde vrijheden dienen te genieten:

 Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding.
 Vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief.
 Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes.
 Vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitoefenen.
 Vrij zijn van angst en chronische stress.

In overweging nemende dat de verkoop van wilde dieren en gedomesticeerde dieren langs de openbare weg, in te kleine kooien, zonder water of voeding, verkerend in krappe en onhygienische omstandigheden, uren lang blootgesteld aan de blakerende zon, in strijd is met wat deze Regering zich heeft voorgenomen ten aanzien van een Universele Verklaring voor Dierenwelzijn en dat deze toestanden ook mensonwaardig zijn, en onwaardig voor Suriname als Natie.

Vragen wij, de Stg. Dierenbescherming Suriname en de Green Heritage Fund-Suriname, beiden lid van de World Society for the Protection of Animals (WSPA), en de Stg. Henk Abrahams, de Vereniging voor Dierenbescherming en de Stg. Beauty for Beasts, via U, aan de Nationale Assemblee, het hoogste college van staat, de Regering aandacht te vragen voor het volgende:

1. Dat ons straatbeeld vanaf nu en in de toekomst verschoond zal blijven van kooien met papegaaien en/of apen en of andere dieren, die voor verkoop worden tentoongesteld.

2. Dat er in het algemeen een verbod, door middel van wetgeving, zal worden gesteld op de verkoop van dieren langs de openbare weg, en dat deze wetgeving de bovenstaande beginselen zal incorporeren, evenals strenge boetes en straffen voor hen die deze wetgeving overtreden.

3. Dat u erop aandringt bij de President van de Republiek Suriname dat per direct, bij presidentieel besluit, alle vergunningen die zijn uitgevaardigd door lagere autoriteiten om verkoop van wilde dieren aan de openbare weg toe te staan, worden ingetrokken.

The following petition was presented to the Speaker of the National Assembly of Suriname on 9 December 2011 at 11 am. The Speaker of the National Assembly recommended the three initiators to have a discussion with the then Acting Commissioner of Police, Mr Chin Liep Shie. But since then no action was taken neither by the National Assembly, nor by the Police Corps. Therefore we have decided to resubmit this petition to the Speaker of the National Assembly. We ask you again to support this petition by again signing. The initiators are reinforced with two organizations that are committed to animal welfare. The five organizations that collectively support this petition are: Green Heritage Fund Suriname, Animal Protectio Society Suriname, the Foundation Henk Abrahams, the Association for Animal Protection, and the Foundation Beauty for Beasts.

PETITION TO THE GOVERNMENT OF SURINAME THROUGH THE AGENCY OF THE SPEAKER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF SURINAME CONCERNING A PROHIBITION ON THE SALE OF ANIMALS ALONG THE PUBLIC ROAD

Considering the fact that the Surinamese Government supports an International Declaration on Animal Welfare – Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) – in which the following matters will be at the core of the declaration:
that animals are sentient beings and can suffer;
that the needs that animals and their welfare is an issue worthy of consideration and respect;
that cruelty against animals must end for good.
And considering the fact that this declaration will be an agreement among people and nations.

Considering that animals like humans should enjoy certain freedoms:
Freedom from thirst, hunger and malnutrition.
Freedom from physical and thermal discomfort.
Freedom from pain, injury and disease.
Freedom to express normal patterns of behaviour.
Freedom from fear and chronic stress.

Considering that the sale of wild animals and domesticated animals along the public roads, in cages that are too small, without water or food, finding themselves in cramped and unhygienic circumstances, exposed for hours to the scorching sun, is in contradiction to what this Government has resolved to undertake in respect of a Universal Declaration on Animal Welfare, and that these circumstances and situations are also unworthy of humans, and unworthy for Suriname as a Nation.

We, the Suriname Animal Protection Society and the Green Heritage Fund-Suriname, both members of the World Society for the Protection of Animals (WSPA), the Henk Abrahams Foundation, the Association for Animal Protection and the Foundation Beauty for Beasts request you, through the National Assembly, the highest government body, to ask the attention of the Government for the following:

1) That our streets will from now and in the future remain clear of cages with parrots and/ or primates and or other animals that are on display for sale.

2) That in general there will come a prohibition, by means of legislation, against the sale of animals along the public road, and that this legislation will incorporate the principles outlined above, as well as rigorous fines and penalties for the persons violating this legislation.

3) That you urge upon the President of the Republic of Suriname that, by Presidential Order, all permits that were issued by lower authorities to allow the sale of wild animals along the public road will be withdrawn immediately.

GoPetition respects your privacy.

The Verbod Verkoop Wilde Dieren petition to Voorzitter van de Nationale Assemblee was written by Monique Pool and is in the category Animal Welfare at GoPetition.