#Human Rights
Target:
European Parliament
Region:
Slovakia
Website:
www.slovsat.sk

Obyvatelia Slovenska a Čiech si platia koncesionárske poplatky, zaplatili si vlastné satelitné súpravy, prijímače a karty a cez satelit Astra 23,5 E v rámci technologickej neutrality prijímali vysielané verejnoprávne programy STV, ČT a ďalšie súkromné TV cez štátne licencie.

Programy mali názov GRATIS a ich príjem bol verejne garantovaný záväzkom v cenníku i v reklamnej kampani ako Navždy, Natrvalo, Bez Doplatkov. Vysielanie programov realizovala štátna firma a po jej predaji v roku 2007 tie isté podmienky garantovala súkromná firma. Na kartu koncesionára sa raz ročne uskutočnil cez signál verejnoprávnej TV zápis údajov a všetko fungovalo bez problémov. V roku 2010 začal nový majiteľ manipulovať zasielanie zápisov bez akejkoľvek kontroly a státisíce majiteľov kariet malo odrazu znemožnený príjem programov. Manipulácia sa stupňovala v roku 2011, 2012 a teraz v roku 2013 nadobudla doslova charakter masového teroru voči občanom. Hlavne dôchodcovia sú vystavení takému tlaku, ktorý má za následok psychickú traumu. Je im bránené v príjme verejnoprávnej TV, sú im zasielané listy vydieračského charakteru a pod nátlakom zaplatia veľké finančné čiastky.

Vznikla občianska iniciatíva Združenie SLOVSAT, ktorá oslovila všetky orgány štátnej správy, vládu, parlament. Výsledok je prakticky nulový. Štát Slovensko je nečinný, v Českej Republike je situácia obdobná, avšak tam aspoň Telekomunikačný úrad začal 5 správnych konaní a pri 3 z nich firme udelil 15 miliónov Kč pokutu. Nič to však nezmenilo na skutočnosti, kedy dennodenne desaťtisícom rodín na Slovensku a v Čechách ktosi zablokuje príjem televízie cez satelit za účelom získať nelegálne peniaze.

------------------------------------------------

Residents of Slovakia and the Czech Republic to pay the fee, pay your own satellite kits, receivers and cards and via satellite Astra 23.5 E in the technological neutrality taken by public broadcast programs STV, Television and other private TV license through the state. Programs should GRATIS name and their income was publicly guaranteed obligations in the price list as well as an advertising campaign forever, permanently, no charge.

Broadcast programs conducted state business and after the sale in 2007, the same conditions guaranteed by a private company. The card dealer is annually held public TV signal via data entry and everything worked smoothly. In 2010, he began a new owner handle sending alerts without any checks and hundreds of thousands of card holders had suddenly denied receiving programs. Handling the escalated in 2011, 2012 and now in 2013 acquired the character literally mass terror against the citizens. Especially retirees are exposed to pressure, which results in psychological trauma. Prevent them from receiving public on TV, they are sent extortion letters character under pressure and pay large amounts of money.

Established Citizens' Initiative Association SLOVSAT has addressed all state agencies, the government, the parliament. The result is virtually zero. The state is idle Slovakia, the Czech Republic, the situation is similar, but there at least 5 Telecommunications Office began administrative proceedings and in 3 of them gave us a fine of EUR 15 million. Nothing's changed but the fact that every day when tens of thousands of families in Slovakia and the Czech Republic will block someone via satellite television reception in order to obtain money illegally.

My dolupodpísaní vyzývame Európsky Parlament, aby zastavil nečinnosť štátnych orgánov na Slovensku a v Čechách vo veci porušovania ústavného práva slobodného príjmu programov verejnoprávnej TV cez satelit. Žiadame zastaviť manipuláciu zápisov na kartách TV koncesionárov prijímajúcich verejnoprávne programy. Žiadame ochranu investícií občanov vložených do kúpy individuálnych satelitných súprav, aby nemuseli pod tlakom kartelu meniť prijímače a kupovať predražené prijímače Ready bez možnosti slobodného výberu na trhu. Žiadame uplatniť verejnú kontrolu, aby občania získali informácie o spôsobe ako Slovensko a ČR zmluvne za koncesionárske poplatky objednáva u Towercomu a iných firiem distribúciu signálu verejnoprávnych TV cez satelit. Žiadame zastaviť manipuláciu, psychický teror občanov zasielaním výhražných listov o vypínaní kariet za účelom získania neoprávnených financií. Žiadame tiež odstránenie monopolu a verejnú kontrolu nad predraženým a nefunkčným vysielaním DVB-T.

--------------------------------------------------------------------

We the undersigned call upon the European Parliament to stop the inaction of state authorities in Slovakia and the Czech Republic's infringement of the constitutional right of free public reception of programs via satellite TV. We demand to stop manipulating entries on card TV concessionaires receiving public programs. We demand investment protection of citizens invested in the purchase of individual satellite set to avoid having to change the cartel under pressure to buy overpriced receivers and receivers without ready access to a free choice in the market. We urge the public to exercise control so that citizens obtain information on how to Slovakia and the Czech Republic contracted license fees for orders with other companies Towercom a public TV broadcast signals via satellite. We demand to stop the manipulation, psychological terror of citizens sending threatening letters on shutdown cards to obtain unauthorized funds. We ask also eliminate monopolies and public control over overpriced and dysfunctional broadcasting DVB-T.

GoPetition respects your privacy.

The STV, ČT Grátis cez SAT všetkým občanom - Free Public TV Via SAT For All Citizens petition to European Parliament was written by Ján Luterán and is in the category Human Rights at GoPetition.