#Politics
Target:
sp.a leden en partijbestuur
Region:
Belgium
Website:
www.sp-anders.be

Het initiatief van deze petitie gaat uit van jonge sp.a-leden die samen lid zijn van animo StuGent, de Gentse studentenafdeling van animo. Wij vonden reeds geruime tijd dat onze partij baat zou hebben bij meer interne democratie en overleg. Onze partij is te veel een kaderpartij geworden: we zijn ervan overtuigd dat ze méér moet zijn dan een kiesvereniging en dat ze terug een sterke ledenwerking moet opbouwen.

Deze petitie is niet opgezet om een nieuwe protestbeweging te vormen binnen de partij, maar om de partij open en progressiever te maken en zo mee te werken aan het herstel van de partij.

We hopen dat beide voorzitterskandidaten rekening zullen houden met de uitslag van deze petitie en de partijwerking terug nieuw leven in zullen blazen.

Onderaan vindt u de petitie:

Beste sp.a-leden en leden van het partijbureau,

De sp.a wil een partij van gelijke kansen en democratie zijn. Een partij die aan iedereen de kans geeft om zijn stem te laten horen. Wat we voor de anderen willen, moeten we zelf ook doen. Gelijke kansen beginnen in de eigen partij. Daarom denken wij dat het nodig is dat een aantal dingen in onze partij veranderen. Om de partij sterker, democratischer, opener, progressiever en vooral groter te maken.

Allereerst moeten de congressen transparanter en democratischer. Zo moet de amendementenprocedure veel doorzichtiger verlopen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de amendementencommissie als filter fungeert voor alles wat de partijtop niet zint. Kortom, congressen moeten meer zijn dan een verkiezingsstunt. Een congres moet het hoogtepunt zijn van de democratie in onze partij.

Vervolgens moet de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter een echte verkiezing zijn. Iedereen die dat wil, moet zich kandidaat kunnen stellen. De feitelijke ‘kiesdrempel’ in onze partij (steun van tien afdelingen die samen 5000 leden vertegenwoordigen) moet naar omlaag, al was het maar omdat 5000 leden nu een veel groter percentage is dan pak weg 20 jaar geleden.

Ten derde wensen wij een rechtstreekse verkiezing van een meerderheid van het partijbureau, zoals dat ook in andere partijen gebeurt. Ook het aantal raadgevende leden van het partijbureau moet fors naar omlaag. Dat zou een signaal naar de leden zijn, dat men hen echt apprecieert. Deze mensen vormen immers de kern van het socialisme. Het zijn zij die zich belangeloos inzetten in tijden van campagnes en de partij niet in de steek laten als het moeilijk gaat. Zonder deze mensen is er geen partij.

De leden moeten niet alleen het bureau en de voorzitter kunnen verkiezen, maar ook zelf zaken op de agenda kunnen zetten. Daarom pleiten wij voor een dubbel initiatiefrecht voor de basis. Leden moeten een voorstel kunnen agenderen op het bestuur en zelfs een congres kunnen bijeenroepen. Het is niet de bedoeling dat eender wie om de haverklap een congres kan bijeenroepen. Maar als er voldoende draagvlak bestaat, moeten de leden het opperste partij-orgaan kunnen samenroepen.

Ten slotte hopen wij dat de statuten voortaan geen dode letter meer zullen zijn, maar echt een bewijs zullen zijn van de democratische werking van onze partij.

sp-anders, initiatief voor interne democratie

GoPetition respects your privacy.

The sp-anders, initiatief voor interne democratie petition to sp.a leden en partijbestuur was written by sp-anders and is in the category Politics at GoPetition.