#Human Rights
Target:
Government of Slovenia, City municipalities in Slovenia, people
Region:
Slovenia
Website:
www.facebook.com

Na mejah Trdnjave Evrope je vse večji pritisk tistih, ki bežijo pred nasiljem in vojno. Zatekajo se v Evropo, saj naj bi ta načeloma slonela na vrednotah solidarnosti, humanizma in pravici do svobodnega gibanja. Ta hip institucije Evrope, tudi Slovenije, ne delujejo v skladu s temi načeli. Nasprotno, zapirajo meje, krepijo nasilje in podpirajo ozračje ogroženosti in sovražnosti. Priča smo enem najsramotnejših poglavij delovanja Evropske Unije v njeni dosedanji zgodovini. Ne moremo gledati stran ob cinizmu, aroganci in neodločnosti vlad. Zato kot posamezniki in kot skupnost, ki nam je mar, naredimo vse, kar je v naših močeh, da begunce v Sloveniji sprejmemo dostojno, pa če bo to samo postanek na njihovi poti ali pa če se odločijo, da nadalje živijo z nami.
___

On the borders of Fortress Europe the pressure of those who are fleeing from violence and war in search of a better life is increasing. They turn to Europe because it prides itself on nurturing values of solidarity, humanism and the right to freedom of movement. Yet the institutions of Europe, including those of the Republic of Slovenia, are not living up to those ideals. Quite the contrary, they are closing borders, increasing repressive measures and are fomenting feelings of endangerment and hostility.

We are witnessing one of the most shameful moments in the history of the European Union. We cannot remain silent in the face of the cynicism, arrogance and indecisiveness of our governments. Therefore let us come together as individuals and as a community and spare no effort to prepare a decent welcome for refugees in Slovenia, regardless of whether they are merely passing through or whether they decide to stay.

Izjava pobude Staknimo glave

Na mejah Trdnjave Evrope je vse večji pritisk tistih, ki bežijo pred nasiljem in vojno. Zatekajo se v Evropo, saj naj bi ta načeloma slonela na vrednotah solidarnosti, humanizma in pravici do svobodnega gibanja. Ta hip institucije Evrope, tudi Slovenije, ne delujejo v skladu s temi načeli. Nasprotno, zapirajo meje, krepijo nasilje in podpirajo ozračje ogroženosti in sovražnosti. Priča smo enem najsramotnejših poglavij delovanja Evropske Unije v njeni dosedanji zgodovini. Ne moremo gledati stran ob cinizmu, aroganci in neodločnosti vlad. Zato kot posamezniki in kot skupnost, ki nam je mar, naredimo vse, kar je v naših močeh, da begunce v Sloveniji sprejmemo dostojno, pa če bo to samo postanek na njihovi poti ali pa če se odločijo, da nadalje živijo z nami.

Prepričani smo v legitimnost in nujnost našega početja, Vlado Republike Slovenije pa pozivamo, da le-tega ne kriminalizira. Za Vlado Republike Slovenije smo pripravili pet bistvenih izhodišč dostojne obravnave beguncev, ki jih je Vlada dolžna upoštevati, če s solidarnostjo, h kateri se je javno zavezala, misli resno:

1. NAČELO NEVRAČANJA – Slovenija do nadaljnjega ne sme vračati nobenega begunca, ne v sosednje, ne v katere druge države in to ne glede na to ali zaprosijo za mednarodno zaščito ali ne.
2. NAČELO PROSTEGA PREHODA – Slovenija mora v prvi meri upoštevati želje in potrebe beguncev. Tistih, ki želijo nadaljevati pot, naj pri tem ne ovira. Še več, v skladu z možnostmi naj gre beguncem naproti in jim logistično pomaga pri nadaljevanju poti v države, v katere so namenjeni.
3. NAČELO ODPRTOSTI – Za tiste begunce, ki se bodo vendarle odločili, da v Sloveniji ostanejo začasno ali dlje časa, predlagamo naslednji vrstni red reševanja vprašanja nastanitev: a) tisti, ki to zmorejo sami, naj imajo možnost sami poskrbeti za lastno nastanitev; b) nastanitev pri ljudeh, ki so pripravljeni begunce gostiti v svojih domovih; in zgolj kot skrajna opcija c) nastanitev v skupnostnih zbirnih centrih odprtega tipa, ki niso izolirani od urbanih središč oziroma skupnosti ter omogočajo prost dostop različnim institucijam in prostovoljcem. Bivanje v teh centrih lahko begunci kadarkoli prekinejo in se odpravijo na svojo pot. Centri za tujce in ostale institucije pod strogim policijskim nadzorom oziroma območja z omejenim gibanjem so absolutno nesprejemljiva.
4. NAČELO ENOTNE OBRAVNAVE – Nobena kategorizacija beguncev na podlagi geografije ali drugih osebnih okoliščin ni sprejemljiva.
5. INFORMIRANJE – Javnost mora Vlada Republike Slovenije redno obveščati o številu postopkov z ljudmi brez schengenske vize na področju Slovenije. Javnost ima pravico biti obveščena o vseh postopkih, vse obravnave beguncev morajo biti transparentne in omogočati monitoring.

Pomoč beguncem mora biti dostojna in se ne sme omejevati na golo preživetje. Vsem beguncem je poleg varne nastanitve in hrane potrebno omogočiti tudi kakovostno izobrazbo, prevode in učenje jezikov, zdravstveno oskrbo, dostop do športa, umetnosti in duhovne oskrbe. Sploh na zadnjih treh področjih lahko veliko prispevamo prav posamezniki, iniciative in nevladni sektor. Ne omejujte nas v naši želji po resničnem humanizmu!
Po celotni Evropi se pojavljajo najrazličnejše iniciative ljudi, ki dokazujejo, da človečnost le ni zamrla. Dvignimo se tudi mi!

Pobuda Staknimo glave
Ljubljana, 3. september 2015

___

Statement by the initiative Let us put our heads together

On the borders of Fortress Europe the pressure of those who are fleeing from violence and war in search of a better life is increasing. They turn to Europe because it prides itself on nurturing values of solidarity, humanism and the right to freedom of movement. Yet the institutions of Europe, including those of the Republic of Slovenia, are not living up to those ideals. Quite the contrary, they are closing borders, increasing repressive measures and are fomenting feelings of endangerment and hostility. We are witnessing one of the most shameful moments in the history of the European Union. We cannot remain silent in the face of the cynicism, arrogance and indecisiveness of our governments. Therefore let us come together as individuals and as a community and spare no effort to prepare a decent welcome for refugees in Slovenia, regardless of whether they are merely passing through or whether they decide to stay.

We are certain that our plans are just and absolutely necessary therefore we call on the Government of the Republic of Slovenia not to criminalise our actions. We have prepared a list of five principles we believe are necessary for the Government to adhere to if it is serious in its commitment to solidarity with refugees:

1. Principle of not deporting refugees - Slovenia must not deport refugees, regardless of whether they ask for international protection or not.
2. Principle of free transit - Slovenia must take into account the wishes and needs of refugees. Those who wish to continue their journey must not be hindered to do so. Slovenia must help them according to its capabilities to continue their journey to their countries of destination.
3. Principle of openness - For those refugees that decide to remain in Slovenia - either permanently or for a short while - we recommend that accommodation be sought in the following order: a) those who can should be given the opportunity to take care of accommodation themselves; b) housing refugees with residents who are prepared to take them into their homes; c) housing refugees in community centres of the open type that are not removed from urban centres or the local community and allow free access for institutions and volunteers. People must be able to terminate their stay at these centres at any moment. Centres for foreigners and other institutions under police supervision and/or where freedom of movement is restricted are not acceptable under any condition. Refugees must be housed in open accommodation or with residents who offer to house them in their own homes.
4. Principle of equal treatment - there must be no categorisation of people on the grounds of their geographical origin or any other personal circumstances. Different treatment can be based solely on the expressed wishes of the refugees themselves and never on any other personal circumstances.
5. Principle of information - the Government of the Republic of Slovenia must disclose information about the number of official procedures involving persons without a Schengen visa on the territory of the Republic of Slovenia on a regular basis. The public has a right to be informed about all of these official procedures. All procedures involving refugees must be transparent and must enable monitoring.

The aid extended to refugees must not be limited to providing them with the bare necessities of life. In addition to providing them with safe shelter and food all people must have access to education, healthcare, sports, art and spiritual care. Individuals, initiatives and the non-governmental sector can contribute much especially in the latter three areas. Do not stand in the way of true humanism!

Initiatives are blossoming all throughout Europe that prove that humanity has not withered away. Let us also rise to the challenge!

Initiative Let us put our heads together (pobuda Staknimo glave)
Ljubljana, September 3rd 2015

GoPetition respects your privacy.

The Pobuda Staknimo glave petition to Government of Slovenia, City municipalities in Slovenia, people was written by Tamara Bracic Vidmar and is in the category Human Rights at GoPetition.