#Health
Target:
Predsjednik, vlada i Sabori Republike Hrvatske, Italije, Slovenije, Austrije i Mađarske
Region:
GLOBAL
Website:
www.uzmah.org

PETITION FOR A GMO free Croatia, Italy, Slovenia, Hungary and Austria)

PETICIJA ZA PROGLAŠENJE REGIJE ALPE-ADRIA PODRUČJEM SLOBODNIM OD GMO-A

PETIZIONE PER LA PROCLAMAZIONE DELLA REGIONE ALPE-ADRIA COME TERRITORIO LIBERO DAGLI OGM

PETICIJA ZA RAZGLASITEV REGIJE ALPE-JADRAN KOT PODROČJE BREZ GENETSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV

Mi potpisnici Peticije:

Tražimo od Hrvatskog, Talijanskog, Slovenskog, Austrijskog i Mađarskog Sabora, kao i svekolike javnosti u tim zemljama, punu potporu proglašenja Hrvatske kao sastavnice regije Alpe Adria područjem slobodnim od GMO te proglašenje područja RH GMO slobodnim od uzgoja, prometa, trgovine a poradi očuvanja biološke raznolikosti sukladno potrebama pune biološke sigurnosti područja RH kao prirodnog i kulturnog bogatstva ove generacije ali i budućih generacija.

Noi firmatari della petizione, chiediamo al Parlamento Italiano e all'opinione pubblica il pieno supporto nella proclamazione dell'Italia, parte della regione Alpe-Adria, come territorio libero dagli OGM. Con questo intendiamo libero dalla coltivazione, dal trasporto e dal commercio, con l'intento di salvaguardare la biodiversità, la sicurezza del suolo italiano e la ricchezza delle coltivazioni per la presente e le future generazioni.

Zahtevamo od Slovenskega, Hrvaškega, Italijanskega, Avstrijskega in Madžarskega Državnega Zbora/Parlamenta, kot tudi od vse javnosti v teh državah, polno podporo razglasitvi Hrvaške, članice regije Alpe Adria, kot območje, kjer je prepovedana pridelava, kupovanje in prodaja GMO, zaradi ohranitve biološke raznovrstnosti, skladno s potrebo po polni biološki varnosti območja Republike Hrvaške kot naravnega in kulturnega bogastva te in prihodnjih generacij.

OBRAZLOŽENJE:

Odbor za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora na svojoj je 53. sjednici održanoj 26. listopada 2011. godine jednoglasno usvojio tekst Prijedloga Deklaracije o potpori Inicijativi za proglašenje regije Alpe-Adria područjem slobodnim od genetski modificiranih organizama (GMO-a) koju je uputio Hrvatskom saboru na usvajanje no ista do danas nije raspravljena niti usvojena od strane naše najviše zakonodavne institucije.

Cijeli tekst prijedloga Deklaracije možete pročitati na ovom linku: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=41556

Izvorišta i osnove
Ustav RH u čl. 2 i 3 navodi da Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime; a da su

očuvanje prirode i čovjekova okoliša, najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava;

Nastavljajući se i dodatno podupirući stavove Deklaracije o zaštiti okoliša u Republici Hrvatskoj od 17. lipnja 1992. godine; a Pozivajući se na odredbe Konvencije o biološkoj raznolikosti koju je Hrvatski sabor ratificirao 1996. godine te je Republika Hrvatska od 1997. godine punopravna stranka Konvencije; na odredbe Protokola o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti (Kartagenskog protokola) kojeg je Hrvatski sabor ratificirao 2002. godine; odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi, potvrđene Zakonom o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi 1997. godine, temeljem kojih su, sukladno Ustavu i zakonu, donesene odluke svih županijskih skupština koje su svoja područja proglasile slobodnima od GMO-a te zabranile ispuštanje živih genetski modificiranih organizama u okoliš, pa i u pokusne svrhe; strateške smjernice Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske koju je Hrvatski sabor usvojio 28. studenoga 2008. godine u kojoj se iskazuje potreba poticanja ekološke poljoprivrede i drugih oblika poljoprivrede koji pridonose očuvanju biološke raznolikosti te pomoći proizvođačima u promidžbi i osiguranju tržišta, i na poljoprivrednim površinama potiče se očuvanje bioloških svojti značajnih za stanišni tip, a da se ne unose strane (alohtone) vrste i genetski modificirani organizmi u prirodu; zaključke Hrvatskoga sabora od 27. studenoga 1998. godine donesene nakon provedene rasprave o Stanju u poljoprivredi Republike Hrvatske (točka 17.f.); Lošinjsku deklaraciju o biotičkom suverenitetu donesenu na 3. Lošinjskim danima bioetike 16. lipnja 2004. godine u kojoj su definirani bioetički razlozi i načela suverenosti; Zaključke Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora donesene na 7. sjednici održanoj 1. srpnja 2008. godine.

Mi potpisnici Peticije tražimo
POTPORU INICIJATIVI PROGLAŠENJA REGIJE ALPE ADRIA PODRUČJEM SLOBODIM OD GMO-a

Te, Tražimo od Hrvatskog Sabora i svekolike javnosti punu potporu proglašenja Hrvatske kao sastavnice regije Alpe Adria područjem slobodnim od GMO

zato što:
Prirodno bogatstvo Republike Hrvatske u svoj svojoj raznolikosti i jedinstvenosti prepoznajemo kao nacionalno blago nemjerljive vrijednosti, a njegovo očuvanje kao najviše vrednote za koje se valja neprestano zauzimati, te ovom peticijom iskazujemo potporu ekološkom uzgoju poljoprivrednih proizvoda, kao i očuvanju bioraznolikosti kao zalogu sigurne budućnosti ove, i generacija koje tek dolaze, te poticanju donošenja mjera radi ostvarenju biološke sigurnosti od ugroza GMO proizvoda a u svrhu očuvanja biološke raznolikosti RH, te cjelokupnog područja Alpe Adria.
Sukladno tome tražimo da se RH proglasi NO GMO , odnosno

GMO slobodna regija kao oznaku područja u kojem nije dozvoljeno ispuštanje živih genetski modificiranih organizama (GMO-a) u okoliš, pa ni u pokusne svrhe a naročito u zaštićenim područjima i u područjima ekološke mreže, područjima namijenjenim ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i ekološkim oblicima turizma, te područjima koja predstavljaju zaštitne zone utjecaja kao i na područjima koja su odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave proglašena područjima slobodnima od GMO.

GMO slobodna regija uključila bi zabranu stavljanja u promet i transport proizvoda koje u sebi sadrže GMO modifikacije bez obzira radi li se o kozmetičkim, prehrambenim ili proizvodima za znanstvena istraživanja a u cilju ostvarivanja biološke sigurnosti.
Ujedno pozivamo Hrvatski Sabor da nastavi punu suradnju po pitanju

zaštite okoliša sa parlamentima Republike Mađarske, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Italije i ostalim zainteresiranim subjektima kako bi podržali Inicijativu proglašenja područja Alpe Adria GMO free..

Mreža udruga UZMAH

Mi potpisnici Peticije za proglašenje regije Alpe-Adrija područjem slobodnim od GMO-a:

Tražimo od Hrvatskog Sabora i svekolike javnosti punu potporu proglašenja Hrvatske kao sastavnice regije Alpe Adria područjem slobodnim od GMO.

PETIZIONE PER LA PROCLAMAZIONE DELLA REGIONE ALPE-ADRIA COME TERRITORIO LIBERO DAGLI OGM

Noi firmatari della petizione chiediamo al Parlamento Italiano e all'opinione pubblica il pieno supporto nella proclamazione dell'Italia, parte della regione Alpe-Adria, come territorio libero dagli OGM. Con questo intendiamo libero dalla coltivazione, dal trasporto e dal commercio, con l'intento di salvaguardare la biodiversità, la sicurezza del suolo italiano e la ricchezza delle coltivazioni per la presente e le future generazioni.

PETICIJA ZA RAZGLASITEV REGIJE ALPE-JADRAN KOT PODROČJE BREZ GENETSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV

Zahtevamo od Slovenskega, Hrvaškega, Italijanskega, Avstrijskega in Madžarskega Državnega Zbora/Parlamenta, kot tudi od vse javnosti v teh državah, polno podporo razglasitvi Hrvaške, članice regije Alpe Adria, kot območje, kjer je prepovedana pridelava, kupovanje in prodaja GMO, zaradi ohranitve biološke raznovrstnosti, skladno s potrebo po polni biološki varnosti območja Republike Hrvaške kot naravnega in kulturnega bogastva te in prihodnjih generacij.

GoPetition respects your privacy.

The Peticija za proglašenje regije Alpe-Adria područjem slobodnim od GMO-a (Petition for a GMO free Croatia, Italy, Slovenia, Hungary and Austria) petition to Predsjednik, vlada i Sabori Republike Hrvatske, Italije, Slovenije, Austrije i Mađarske was written by UZMAH and is in the category Health at GoPetition.