#Human Rights
Target:
Om Meysam Rudaki te ondersteunen
Region:
Iran


با توجه به شرایط بحرانی معیشتی و وضعیت ناخوشایند جسمانی خویش بر آن شدم تا از پیشگاه شما یاران مهربان و مبارزین راه آزادی تقاضای حمایت و مساعدت در این مقطع بسیار حساس را داشته باشم...همانطور که عده ای از دوستان و همبندانم مطلع هستند بنده به مدت یک سال هست که در کشور ترکیه به عنوان فعال سیاسی پناهنده شده ام و در طی این مدت همچنان به مبارزاتم با رژیم جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در راستای تحقق اهداف حقوق بشری پرداخته ام


با توجه به شرایط بحرانی معیشتی و وضعیت ناخوشایند جسمانی خویش بر آن شدم تا از پیشگاه شما یاران مهربان و مبارزین راه آزادی تقاضای حمایت و مساعدت در این مقطع بسیار حساس را داشته باشم...همانطور که عده ای از دوستان و همبندانم مطلع هستند بنده به مدت یک سال هست که در کشور ترکیه به عنوان فعال سیاسی پناهنده شده ام و در طی این مدت همچنان به مبارزاتم با رژیم جمهوری اسلامی ایران و فعالیت در راستای تحقق اهداف حقوق بشری پرداخته ام
در تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۰ بنده برای برخوردار شدن از حمایت سازمان ملل به یو ان در شهر آنکارا مراجعه کرده و با آن سازمان در تاریخ ۲۹ مرداد آخرین مصاحبه ام را به انجام رسانیدم
فردای آن روز برای اطلاع از وضغیت پرونده خویش به سایت اینترنتی یو ان مراجعه کردم که نوشته شده بود پرونده بررسی شده است ُو این در حالیست که تا به این تاریخ هیچگونه پاسخی از سازمان مربوطه به اینجانب ابلاغ نگردیده است
و این بی جوابی ها و بلا تکلیفی ها در حالیست که بنده از عوارض سخت شکنجه های دوران بازداشتم در زندان اوین همجنان در رنج بسر می برم و امکان تحقق خواسته هایم از طریق مجامع حقوق بشری برایم میسر نبوده و همچنان در مقابل افق تیره ای از آینده ای نامعلوم قرار گرفته ام

لذا از تمامی یاران و همسنگرانم که من را به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشری می شناسند تقاضا دارم تا با امضای این متن و به اشتراک گذاشتن آن من را یاری داده تا بلکه بتوانم جوابی از مجامع حقوق بشری دریافت کنم و به حقوق به حق خویش برسم

.............................................................................................................................................

مختصری از قعالیت ها و سوابق مبارزاتی اینجانب

همکاری با جنبش دانشجویی سال از ۱۳۸۰

عضویت در حزب لیبرال دموکرات ایران از ۱۳۸۳

همکاری با کمپین یک میلیون امضا در دفاع از حقوق زنان ۱۳۸۵

همکاری با جبهه دموکراتیک ایران از ۱۳۸۵

مدت بازداشت های اینجانب از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ در زندان اوین بوده است

لطفا برای امضا به اشتراک گذاشته شود
Petition:

با توجه به شرایط بحرانی معیشتی و وضعیت ناخوشایند جسمانی خویش بر آن شدم تا از پیشگاه شما یاران مهربان و مبارزین راه آزادی تقاضای حمایت و مساعدت در این مقطع بسیار حساس را داشته باشم...همانطور که عده ای از دوستان و همبندانم مطلع هستند بنده به مدت یک سال هست که در کشور ترکیه به عنوان فعال سیاسی پناهنده شده ام و در طی این مدت همچنان به مبارزاتم با رژیم جمهوری اسلامی و فعالیت در راستای تحقق اهداف حقوق بشری پرداخته ام
در تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۰ بنده برای برخوردار شدن از حمایت سازمان ملل به یو ان در شهر آنکارا مراجعه کرده و با آن سازمان در تاریخ ۲۹ مرداد آخرین مصاحبه ام را به انجام رسانیدم
فردای آن روز برای اطلاع از وضغیت پرونده خویش به سایت اینترنتی یو ان مراجعه کردم که نوشته شده بود پرونده بررسی شده است ُو این در حالیست که تا به این تاریخ هیچگونه پاسخی از سازمان مربوطه به اینجانب ابلاغ نگردیده است
و این بی جوابی ها و بلا تکلیفی ها در حالیست که بنده از عوارض سخت شکنجه های دوران بازداشتم در زندان اوین همجنان در رنج بسر می برم و امکان تحقق خواسته هایم از طریق مجامع حقوق بشری برایم میسر نبوده و همچنان در مقابل افق تیره ای از آینده ای نامعلوم قرار گرفته ام

لذا از تمامی یاران و همسنگرانم که من را به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشری می شناسند تقاضا دارم تا با امضای این متن و به اشتراک گذاشتن آن من را یاری داده تا بلکه بتوانم جوابی از مجامع حقوق بشری دریافت کنم و به حقوق به حق خویش برسم

.............................................................................................................................................

مختصری از قعالیت ها و سوابق مبارزاتی اینجانب

همکاری با جنبش دانشجویی سال از ۱۳۸۰

عضویت در حزب لیبرال دموکرات ایران از ۱۳۸۳

همکاری با کمپین یک میلیون امضا در دفاع از حقوق زنان ۱۳۸۵

همکاری با جبهه دموکراتیک ایران از ۱۳۸۵

مدت بازداشت های اینجانب از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به صورت مقطعی در زندان اوین بازداشت بود

GoPetition respects your privacy.

The Om Meysam Rudaki te ondersteunen petition to Om Meysam Rudaki te ondersteunen was written by karen and is in the category Human Rights at GoPetition.