#City & Town Planning
Target:
Frogn Kommune
Region:
Norway

Høyres forslag er i strid med planens hovedformål,
(som ble vedtatt på kommunestyremøte 4.5.2015)
Her er et utdrag:
- Styrke bevaringen av den gamle trehusbyen
- Ta vare på verdifulle kulturminner fra det 20. århundre og frem til i dag
- Større forutsigbarhet og tydelighet når det gjelder kulturminnenes verneverdier og kulturminnefaglige prinsipper.
- Hovedfokus på områdereguleringsplanen er Bevaring

Høyres forslag bryter både med å styrke bevaringen og større forutsigbarhet og tydelighet når det gjelder kulturminnenes verneverdier og kulturminnefaglige premisser. Jeg mener også at Høyres forslag ikke har hovedfokus på Bevaring.

Høyres forslag starter med gode intensjoner. Men, skal man klare å omsette intensjoner til virkelighet, må man stille krav gjennom regler. Her feiler Høyre.

Høyres endringer i Rådmannens forslag er godt tilpasset utbyggere:
- Flate tak, som ikke er stedstypisk, men bidrar til svært god utnyttelse av tomta tillates
- Høyre har strøket at større nybygg skal bidra til å forsterke stedets identitet og særpreg
- Høyre vil ikke ha riveforbud
- Tiltak som bryter med skala i området tillates.
- Store terrengendringer og større forstøtningsmurer tillates.
- Øket maks grense på antall parkeringsplasser ved nye tiltak
- Høyre har fjernet konkrete krav som sikrer at nye boliger tilpasses omgivelsene
- Hus med spesielt høy verneverdi som totalskades i brann, skal ikke nødvendigvis tilbakeføres til samme utseende
- Prestegårdshagen og Tranga åpnes for utbygging
- 'Vimpelfabrikken' skal få flatt tak og bli en etasje høyere enn dagens Storgata 18 ( naboen )
- Regler for hagen i Storgata 15, er fjernet ( hagen )
- Regler for Lindruppen er fjernet fordi det er utført en arkitektkonkurranse der som gir hus på 17 meters høyde

Høyres forslag gir også eiere som vil bestemme selv, mere armslag:
- Balkonger ut mot steder med mye publikum, skal tillates.
- Brygger skal tillates uten krav til utforming
- Gamle bygningsdeler som må erstattes, skal ikke nødvendigvis være tro kopi.
- Farger på bygninger må ikke primært være historiske, selv om mulig å finne ved fargeanalyse.
- Allmennheten skal ikke sikres fri ferdsel i strandsonen.

Når man ikke er streng, vil verneverdien av området forringes . Dette taper eierne på i det lange løp, og samfunnet.

Høyres forslag er spekket med uklare formuleringer:
- «..så langt det er praktisk mulig» og «gode kopier».
- Ved å fjerne konkrete presiseringer i rådmannes forslag som skal sikre tydelighet.
- Uklart er det også hvem som skal vurdere om titak er innenfor reglene eller ikke.
- Målestokken er ikke konkret f.eks. "gode kopier" , hva er det ?
- Kan og bør som erstatning for Rådmannens skal.

Vi må huske at Rådmannen er fellesskapets representant. Stil- og kulturhistorie er et fag. Noe er riktig og noe er galt. Det er mer rettferdig og mer forutsigbart dersom Rådmannen får vurdere hvordan tiltak er tilpasset det kulturminnefaglige og omgivelsene.

I tillegg kommer alle disse kan og bør som erstatning for Rådmannens skal. Men, hva er vitsen med regler, dersom det er frivillig om man vil følge dem ? De som ønsker å følge det som står i reglene, ville gjort det uten regler. Det er de som ikke vil, som trenger regler.

Svakere dokumentasjonskrav:
Rådmannen stiller også krav til omfattende dokumentasjon i forbindelse med tiltak. Høyre har redusert dette kravet. Årsaken til dokumentasjon, er at Rådmannen, naboen og organisasjoner skal kunne mene noe om tiltaket på forhånd. Mangel på dokumentasjon spiller fellesskapet ut på sidelinja. Dette er brudd på demokratiske verdier!

Miljøtankegangen, hvor ble den av ?
Høyre mener at det ikke er plass til å parkere sykler i Gamle Drøbak. De tar for mye plass!
I tillegg skal det ikke avsettes plass til parkering av elektriske biler med ladestasjoner. Dette skal visst komme av seg selv, mener Høyre. Men, hva kommer «av seg selv» ? Det er bare tiltak der noen private tjener godt med penger. Parkeringsplasser og ladestasjoner til el-biler er ikke i denne kategori.

Foreslåtte endringer i Rådmannens forslag:
Høyre foreslår at en bolig skal kunne tas ibruk til næring, selv om det ikke er historisk belegg for det. Dette er jeg enig i forutsatt at eksteriøret ikke endres. Spesielt er mitt syn inspirert av store hus med hager. En inntjeningsmulighet kunne vært som serveringssted/selskaper.
Å tillate takvinduer inn mot bakgård for å få lysinnslipp, synes jeg er et akseptabelt forslag, fordi på store hus og sett fra en bakgård, er det ikke særlig synlig, og det øker bruksmuligheter.
I Rådmannens forslag ønsker jeg at punktet om gjenoppføring etter brann til eksakt samme utseende, også burde gjelde alle hus bygget før 1950, ikke bare de få spesielt verneverdige. Dette for å hindre juks og sikre opplevelsesverdien.
Jeg ville også hatt en tilføyelse som sa at eiere kan pålegges å vedlikeholde sine hus, der de åpenbart forfaller. Det finnes en forskrift el.l. som kan gi kommunen rettslig grunnlag for et slikt krav. Dette tiltak er også for å hindre juks.

Totalt sett vil Rådmannens forslag gi et bedre vern enn Høyres, som er for liberalt.

Jeg sier NEI til Høyres forslag til områderegulering.
Jeg sier JA til Rådmannens forslag til områderegulering med de foreslåtte endringer tatt inn i planen..

GoPetition respects your privacy.

The Nei til Høyres Områdeplan for Gamle Drøbak petition to Frogn Kommune was written by Anne Holmen and is in the category City & Town Planning at GoPetition.