#Animal Rights
Target:
Direktoratet for naturforvaltning (The departement of nature management)
Region:
Norway

Buejakt har dårligere presisjon enn kruttvåpen og stiller langt større krav til jegerne. En rapport fra Indian Head, Maryland, USA, som behandlet data fra 104 bueskyttere i perioden 1989 til 2006, viste en skadeskytingsprosent på gjennomsnittlig 18 % for hvithalehjort. Tidligere rapporter fra USA har påpekt enda høyere skadeskyting, på rundt 50 % og mer.

Vi trenger ikke nye jaktformer, nye måter å skade og drepe dyr og nye problemer knyttet til menneskers utnytting av dyr. Vi trenger derimot større respekt for dyr og erkjennelse av at de opplever smerte, redsel og lidelse på tilsvarende måte som oss selv. Vi bør som samfunn bevege oss bort fra synet på dyr som objekter for menneskers fornøyelse, og mot en anerkjennelse av at også dyr har grunnleggende rettigheter som vi ikke kan overse.

ENGLISH TEXT:

Bowhunting has a lower precision than gunpowder weapons and places far greater demands on the hunters. A report from Indian Head, Maryland, United States, which dealt with data from 104 archers from 1989 to 2006, showed an injury shooting percentage on average 18% for white tail deer. Previous reports from the United States have pointed out even more damage shooting, at around 50% and more.

We don't need new hunting methods, new ways to harm and kill animals and new problems related to human exploitation of animals. Instead we need more respect for animals and recognition that they experience pain, fear and suffering in the same way as we do. We should as a society move away from the view of animals as objects for human pleasure, and towards a recognition that animals have basic rights that we can not ignore.

Vi ber Direktoratet for naturforvaltning om å avslå en prøveordning med buejakt i Norge.

We, the undersigned, call on the Department of nature management to refuse a trial with bowhunting in Norway.

GoPetition respects your privacy.

The Nei til buejakt i Norge! Say no to bowhunting in Norway! petition to Direktoratet for naturforvaltning (The departement of nature management) was written by Jenny Rolness and is in the category Animal Rights at GoPetition.

Petition Tags

Buejakt bowhunting