#Law Reform
Target:
Belgisch Parlement
Region:
Belgium
Website:
www.dekamer.be

In ons land worden dieren nog steeds ritueel geslacht (de keel overgesneden) zonder verdoving. Dit lijkt onaanvaardbaar. Er zijn verschillende wetsvoorstellen bij het Belgisch parlement die dat willen verbieden. Wij wensen deze wetsvoorstellen te steunen.

Wij citeren uit het « Wetsvoorstel Kamer nr. 52-2341/001 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een algemeen verbod in te stellen op het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming » van Xavier Baeselen (MR) e.a.:

« Op het dierenwelzijn zouden geen uitzonderingen mogen worden geduld. Afwijkingen toestaan op het verbod op voorafgaande bedwelming van de te slachten dieren, zelfs indien dat verbod is ingegeven door religieuze riten, komt er eigenlijk op neer dat men het dierenwelzijn wetens en willens ernstig in gevaar brengt. Toch is dát precies wat momenteel op grond van artikel 16, § 1, tweede lid, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt toegestaan.

In dat verband blijkt uit een studie van de Massey University (Nieuw Zeeland) dat het doorsnijden van de keel bij slachtingen zonder voorafgaande bedwelming hevige pijn veroorzaakt bij de betrokken dieren.

Die bevinding wordt bevestigd door verschillende wetenschappelijke adviezen. Zo stelt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat de dieren altijd zouden moeten worden bedwelmd vooraleer hen de keel wordt overgesneden. De federatie van Europese dierenartsen (FVE) bestempelt het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming dan weer als een onaanvaardbare praktijk.

Tevens zij erop gewezen dat, zoals aangegeven in de handleiding met betrekking tot de organisatie van rituele slachtingen tijdens het Aïdfeest, de offerpraktijk geen deel uitmaakt van de vijf pijlers van de islam en veeleer wordt beschouwd als een traditie dan als een door de Koran opgelegde verplichting. Bijgevolg zijn alternatieven mogelijk, zoals giften of offerandes. Via dialoog en participatie van de religieuze autoriteiten
is het mogelijk die boodschap aan de gelovigen over te brengen en tot het gewenste resultaat te komen. Dat bewijst met name het Verenigd Koninkrijk, waar, ondanks de soepele wetgeving, de meeste volgens de halalritus geslachte dieren pas na bedwelming de keel wordt overgesneden, dat alles met instemming van de moslimgemeenschap.

Voorts herinneren we er aan dat artikel 4, § 4, van Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, de afwijking van het verbod dieren te slachten zonder voorafgaande bedwelming handhaaft indien dieren worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten en mits het slachten plaatsvindt in een slachthuis.

Diezelfde Verordening laat de lidstaten evenwel een bepaalde mate van subsidiariteit. Artikel 26, § 2, van de Verordening bepaalt namelijk dat de lidstaten strengere nationale voorschriften kunnen aannemen die strekken tot uitgebreidere bescherming van dieren bij het doden, onder meer bij rituele slachtingen. De lidstaten delen die nationale voorschriften mede aan de Commissie, die ze ter kennis brengt van de andere lidstaten.

Met de weglating van artikel 16, § 1, tweede lid, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren zou België het voorbeeld volgen van Zweden, Noorwegen, Zwitserland en IJsland, waar geen enkele uitzondering wordt toegestaan op de verplichting de dieren vóór het slachten te verdoven — ook niet voor religieuze riten. »

Dieren zouden altijd moeten verdoofd worden voor ze geslacht worden, zelfs indien het slachten gebeurt volgens de voorschriften van religieuze riten.

GoPetition respects your privacy.

The Geen slachting van dieren zonder verdoving petition to Belgisch Parlement was written by Luc Lamine and is in the category Law Reform at GoPetition.