#Politics
Target:
Ahmadi Nejad, Jomhouri Eslami, UN
Region:
France

An open Letter to the world community and UN's Banki Moon by a group of Iranian activist


از زبان ما بشـنويد !ا
(پيام نسل امروز ايران به سازمان ملل متحد و به جهانيان)

از جانب : جمعی از کنش گرايان نسل امروز ايران

به :ا
- دبير کل سازمان ملل متحد عاليجناب بان کی مون
- رهبران و روسای کشورهای عضو سازمان ملل متحد
- نمايندگان ملتهای جهان

عاليجنابان و مردمان جهان ، سی و سه سالست که ايران ما در اسارت رژيمی به نام « جمهوری اسلامی ايران » گرفتار است . رژيمی که در آن نه جمهوريت و نه ايرانيت موجود است . بارها سازمان ملل متحد گزارشهای مشروح و مستند از ظلم های رفته بر ملت ايران و موارد نقض حقوق بشر اين رژيم را دريافت نموده است . بارها اين سازمان حکومت اسلامی حاکم بر ايران را محکوم نموده است .ا

اما به روشنی می بينيد که نه تنها به نقض حقوق بشر ادامه می دهند ، بلکه از رياکاری ها ، دروغ پردازيها و تهمت زنی های سردمداران جمهوری اسلامی در صحنه بين المللی نيز کاسته نشده است .ا

هدف ما اينجا تشريح و بازگويی ظلمهای رفته بر ايران و ايرانی نيست . خود بهتر واقفيد که اين رژيم از همان ابتدای وجودش به خشونت و سرکوب دگرانديشان جامعه ايرانی پرداخت . چندی از پايان جنگی که خود هيزم آور آتشش بودند نگذشته بود که هزاران هزار زندانی سياسی که همگی يا در حال گذران محکوميت و يا در انتظار آزادی ای نزديک بودند ، را قتل عام کرد . پس از تقلب در انتخابات رياست جمهوری دو سال اخير ديديد که چگونه مردم معترضی که با دست خالی و با منشی مسالمت آميز آمده بودند رای خود را بجويند ، را سرکوب و قتل عام کرد .ا

هدف ما اينجا تشريح و بازگويی ريـاکاریها ، دروغـها و نيـرنگهای اين رژيم به جامعه جهانی نيز نيســت . خود بهتر می دانيد که در مواردی همچون موضوع انرژی هسته ای چگونه دورويی می کنند ، چگونه پنهان کاری و وقت کشی می کنند . از سويی خود را در جبهه مبارزه با تروريسم جهانی می دانند ولی از سوی ديگر جريان تروريستی ای نيست که کمکی از اين رژيم نگرفته باشد .ا

لازم می بينيم که شما را يادآوريم که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امسال نيز همچون چند سال گذشته ميزبان شخصيتی خواهد بود که همراه با جمعی همچون خود بيمار و خبيث ، شما و جهان را به مسخره گرفته است . می آيد که دوباره به شما درس سياسی و درس مذهبی بدهد . شما را به تمسخر بکشد ، به سازمان ملل متحد توهين کند و بديهيات و واقعياتی همچون هولوکاست را زير سئوال برد . اين شخص کسی نيست جز محمود احمدی نژاد که از بخت شور ما منتصب بيماری بيمارتر از او به نام علی خامنه ای به عنوان رئيس جمهور ايران است .ا

آيا می خواهيد سخنان سراپا بيهوده و ابلهانه اش را دوباره بشنويد ؟ يا شايد همچون هميشه در آغاز سخنانش شما جلسه نشست عمومی را تنها ترک خواهيد نمود ؟

نشنيدن سخنانش و ترک جلسه حرکتی بسيار مناسب و سنجيده است . اما ما ، از جانب مردمان ايران از شما درخواست داريــم که در هنگام خروج اراده کنيـد که ملـت اسـير ايـران را يـار باشـيد . بدانيــد که احـمدی نـژاد و ديگر سردمداران جمهوری اسلامی از ما ايرانيان نيـستند . بدانيد که سخن آنها ، سخن ما نيسـت . بدانيد که مردمان ايران در تنگنای استبداد اين رژيم نيازمند ياری همه ديگر همنوعان خود در جهان هسـتند .ا

پيام ما هر چند ضعيف است ، و شايد به همه گوشها نرسـد . ولی مطمئن باشـيد که از اعماق قلبهای ما برمی آيد و برای آن خونها ريخته شده است . شکنجه ها کشيده شده است و هنوز هم ناله های فراوانی از زندانهای مخوف اين رژيم به گوشها می رسـند . ما تشـنه آزادی ، دموکراسی و رهايی از شر جمهوری اسلامی هسـتيم . دير يا زود به آرمان خود خواهيم رسيد و آنگاه خواهد بود که ياران را نزديکی و دشمنان را دوری خواهيم جسـت . معدود کشورهايی که هنوز پشتيبـان جمهوری اسلامی هستند بايد بدانند که جهان نوين به سوی عدالت هر چه بيشتر پيش می رود و پشت پرده کاری های معمول گذشته ديگر خريدار ندارند .ا

همواره حق با مردم است و همواره مردم از همه چيز باخبرند . از زبان ما بشـنويد !ا

جمعی از کنش گرايان نسل امروز ايران

Dear Mr. Banki Mon, statesmen and the world community :

Hear us out please!

An open letter to the United Nation and the world community by a group of iranian activist from around the world:

It is now nearly 33 years since our beloved country has been hijacked by a group of radical fundamentalists whom never cared about the welfare of their own people nor had the best interest of the country. Ironically the world community banded together then (1979) and applied immense pressure on the previous regime on respecting "human rights" and " freeing " political prisoners " to only to paved way for eventually what lead to an unprecedented raise to Islamic radicalism and instability in the region we are witnessing now.

In the past 3 decades United Nations has received countless reports from credible NGOs and human rights organizations world wide on Islamic Republic of Iran's systematic human rights abuses, public executions and false imprisonment of student activists, journalists and civil lawyers.

Despite of all these atrocities, lies and deceit Islamic Republic of Iran embolden by the world community's neutrality has the audacity to step on the world stage and make mockery of world's universally recognized values and give us lecture on the most basic and obvious!

In 1979 the world watched as Islamic Republic of Iran built its very foundation on principle of violence and state sponsored terrorism. The 8 year long war between Iran and Iraq which left millions dead all instigated by Islamic Republic to further solidify its grip on power. Soon after the war thousands of opposition activists were rounded up and secretly executed.

In 2009 after rigged and massive government election fraud when a self declared Ayatollah hand picked Ahmadinejad as the next president the world heard it on Twits, saw on Youtube and read it on Facebook on how millions who peacefully came out to protest the election results, march and demand their natural rights and vote were so brutally beaten, killed and falsely imprisoned.

Now on September 22nd, 2011 as the world governments gather in the General Assembly meeting at UN to discuss the most urgent challenges the world faces, We will be all taken hostage and watch in disbelief as we allow Mr. Ahmadinejad ridicule our basic knowledge of facts and silly sarcasm or take credit for the religious awakening in the world!.

The question is: Will the world community turn a blind eye or like last year will treat him to a slap on the face and walk out?

We undersigned not only encourage each and every one of you respectable statesmen to walk out but also we invite you to extend a hand in supporting the relentless struggle of proud Iranian nation for a free and a democratic society. Stand with people of Iran!.

Our voice may not get to you or fall on deaf ears but one thing is for certain it is from our heart , it is from cry of the mothers whose young sons and Daughters were publicly hanged, beaten or dragged into streets . Our voice is the cry of systematic torture and false imprisonment of the finest individuals whose only crime is seeking what you and I take for granted "basic human freedom".

We freedom loving people of Iran seeking to establish a just and secular society which respects human dignity and need the world support to rid the world from the chock hold Islamic Republic of Iran has imposed on all of us.

The world governments must dig deep and stand on the right side of the history. Stand with people of Iran. People always all right and know who helped in the time of need. It is now that Iran shall find its true partners for a more secure and prosperous tomorrow.

Hear us out!

A group Iranian political activist from around the world


ا(اين متن پس از ترجمه به زبان انگليسی به دبير کل سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنيت سازمان ملل به همراه امضاها ارسال خواهد شد . همچنين اين متن در تجمع اعتراضی مقابل سازمان ملل متحد به معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت و هم ميهنان حاضر در تجمع می توانند آن را امضاء کنند)ا

The An open Letter to the world community and UN's Banki Moon by a group of Iranian activist petition to Ahmadi Nejad, Jomhouri Eslami, UN was written by Omid Omidvar and is in the category Politics at GoPetition.