#Animal Rights
Target:
Greek Government, Hellenic Ministry of Rural Development and Food, Ministry of Justice
Region:
Greece
Website:
www.facebook.com

Προς
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργό Δικαιοσύνης
Υπουργό Πολιτισμού

Κοινοποίηση
Πρωθυπουργός
Πολιτικοί Πασοκ
Βουλή των Ελλήνων
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα: Άμεση μετατροπή της κακοποίησης ζώου από πλημμέλημα σε κακούργημα

Αξιότιμοι Υπουργοί και Υφιπουργοί

Με αυτή την συλλογή υπογραφών σας εκφράζoυμε την αγανάκτηση που νιώθoυμε παρακολουθώντας τις κακοποιήσεις ζώων που λαμβάνουν χώρα σε κάθε πόλη της χώρας μας. Τα περιστατικά κακοποίησης ζώων είναι πλέον καθημερινά. Προκύπτουν μέσα σε ένα γενικό κλίμα αδιαφορίας και ατιμωρησίας των αρμόδιων αρχών.

Οι ισχύουσες ποινές είναι πολύ χαμηλές ( Νόμος 3170/2003 Άρθρο 8.1/2/3. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2,3 και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή από τριακόσια μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και με τις δύο ποινές.) Αυτές δε οι ποινές ελάχιστα εφαρμόζονται στην πράξη καθώς λίγες είναι οι καταγγελίες εξαιτίας ακριβώς των χαμηλών ποινών και της έλλειψης γνώσης των πολιτών για τα δικαιώματα τους. Το γεγονός αυτό ανεπανόρθωτες συνέπειες στην εικόνα της Ελλάδας προς τις χώρες του εξωτερικού.
Ως έλληνες πολίτες, θεωρούμε απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να διορθωθεί άμεσα η κατάσταση που περιλαμβάνει :
 Υπερπληθυσμό των αδέσποτων ζώων, σκύλων και γατιών στην χώρα μας
 Έλλειψη εφαρμογής προγράμματος ελέγχου γεννήσεων και στειρώσεων, κτηνιατρικής παρακολούθησης των αδέσποτων ζώων από την πλειοψηφία των δήμων, αρμόδιων για τα αδέσποτα σκυλιά και γατιά
 Έλλειψη συνειδητοποίησης της αναγκαιότητας της στείρωσης για την αποφυγή δημιουργίας αδέσποτων, από τους ιδίους τους πολίτες κάτοχους ζώου.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός αδέσποτων και η καθημερινή κακοποίηση αδέσποτων και κάθε είδους ζώων από μη φιλόζωους, ασυνείδητους ή ψυχοπαθολογικούς πολίτες.
Ακολουθούν μορφές κακοποίησης που προβλήθηκαν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τύπος, τηλεόραση, διαδίκτυο) που τράβηξαν την προσοχή μας:
 Πνίξιμο σε σακούλα ή πέταμα σε ρέματα (συστηματικά) κουταβιών ή γατιών που γεννήθηκαν ανεπιθύμητα από δεσποζόμενα ζώα τα οποία ανήκουν σε πολίτες,
 Διατήρηση πλήθους ζώων από ιδιώτες και ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής τους είτε είναι συλλέκτες ζώων είτε ιδιώτες που επιδιώκουν το κέρδος αναπαράγοντας ζώα σε άθλιες συνθήκες ( ιδιωτικά κολαστήρια- παράνομα εκτροφεία),
 Εγκατάλειψη και βάναυση κακοποίηση δεσποζόμενων ζώων από τον ιδιοκτήτη τους λόγω έλλειψης επαρκών γνώσεων, αδιαφορίας ή και ψυχοπαθολογίας : κάψιμο, διατήρηση σε στενό μπαλκόνι ακινητοποιημένο, ακρωτηριασμός, δέσιμο με λουρί μέχρι τραυματισμού.
 Κακοποίηση αδέσποτων ζώων με : πυροβολισμό, κρέμασμα, πνίξιμο,ακρωτηριασμό, βιασμό, δέσιμο σε βαρέλια ή κρέμασμα από τσιγκέλι μέχρι θανάτου, δηλητηρίαση με φόλες, χρησιμοποίησή τους για ανθρώπινη κατανάλωση κρέατος ή για την παρασκευή τροφής για ανθρώπους ή ζώα,
 Χρήση βίας σε ζώα που χρησιμοποιούνται στο χώρο του θεάματος ή για εργασία ή για τροφή με σκοπό το κέρδος.

Τα περιστατικά είναι καθημερινά πλέον και συνεπώς χρειάζονται μέτρα ώστε να σταματήσει άμεσα η κατάσταση που συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη βία.
Έρευνες πλέον αποδεικνύουν :

α. ότι όλοι οι «διάσημοι » δολοφόνοι είχαν ξεκινήσει με χρήση βίας σε ζώα
«Ερευνητές όπως και το FBI και άλλες αρχές επιβολής του νόμου στην επικράτεια έχουν κάνει την σύνδεση μεταξύ της βίας προς τα ζώα κι της ενδοοικογενειακής βίας, της βίας προς ανηλίκους, τους "δολοφόνους κατά συρροή" και το πρόσφατο κύμα φόνων από παιδιά σχολικής ηλικίας σύμφωνα με τονDr. Randall Lockwood, vice president of Training Initiatives for The Humane Society of the United States (HSUS)».

β. ότι όποιος ασκεί βία σε ζώα αποτελεί δυνητικό αυτουργό σε περιστατικά κακοποίησης ανθρώπων ή παιδιών.
«Σε έρευνα βασισμένη σε 57 οικογένειες που βρίσκονταν σε θεραπεία για κακοποίηση , το 88% εξίσου κακοποιούσε ζώα. Στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων ήταν ο κακοποιητικός γονέας που είχε δολοφονήσει η τραυματίσει άσχημα τα ζώα αυτά προκειμένου να ελέγξει να επιβληθεί στο παιδί. Στο ένα τρίτο το παιδί είχε κακοποιήσει τα ζώα χρησιμοποιώντας τα σαν μοναδική διέξοδο για τον εγκλωβισμένο θυμό του. (Quoted from The American Humane Association)»

Ζητούμε από εσάς να προβείτε στην αναθεώρηση του νόμου 3170/2003 ώστε η κακοποίηση να αντιμετωπιστεί με υψηλότερες ποινές και να λειτουργήσει ανασταλτικά ώστε να αποτραπούν μελλοντικά τα περιστατικά κακοποίησης ζώων που συνδέονται με δυνητική βία προς τους ανθρώπους. Ως πολίτες, περιμένουμε από εσάς τους οποίους τίμησαμε με την ψήφο μας να δράσετε άμεσα διότι η παρούσα κατάσταση δεν τιμά ούτε εμας ούτε τη χώρα μας και θέτει τις βάσεις για μελλοντικά περιστατικά κακοποίησης ανθρώπων και παιδιών.

Με εκτίμηση
Έλληνες Πολίτες
Psychanimal
M.K.O

Ministers of Agriculture and Justice

With this letter ι express the emotions I feel watching the animal abuse taking place in every city of Greece. The incidents of abuse of animals is now daily. Resulting in an overall climate of impunity and indifference of the competent authorities. The current penalties are too low (Law 3170/2003 Article 8.1/2/3. Violators of Article 1, paragraphs 1,2,3 and 4 are punishable by imprisonment up to six months or a fine of three hundred to one thousand five hundred euro or with both penalties.) These are not minimum penalties applicable in practice since few are just complaints because of the low penalties and the lack of knowledge of citizens about their rights. This has irreversible effect on the image of Greece to the foreign countries.

As a English/ European citizen, I urge you to take steps immediately to remedy the situation which includes:
-Overpopulation of stray animals, dogs and cats in our country;
-Lack of application program sterilization and birth control, veterinary surveillance of stray animals by the majority of municipalities, responsible for stray dogs and cats;
- Lack of awareness of the need for sterilization to avoid a stray from its own citizens holders animal.

The result of this situation is the increasing number of stray and daily abuse of stray animals and all kinds of non-animal lovers, psychopathological or unscrupulous people.
The following forms of abuse raised by the media (press, television and internet) that caught my attention: -Choking in a bag or disposal in streams systematically puppy or unwanted cats born from despozomena animals belonging to citizens,
- Maintain crowd animals from individuals by either collectors or individuals who seek to profit by reproducing animals in appalling conditions (hellish-illegal private farms),
-Abandonment and brutal abuse of animals by their owners for lack of sufficient knowledge, indifference or psychopathology: burning, maintaining a narrow balcony stationary, amputation, staple-strap to injury.
- Abuse of stray animals: shooting, hanging, choking, tying in barrels or by crook hanging to death, poisoning , using the meat for human consumption or for the preparation of food for humans or animals,
- Violence to animals used in field of entertainment or for work or food for profit.
These animal abuse cases are everyday facts and therefore require measures to immediately halt the state directly related to human violence. Surveys now show

a. that all the 'famous' killers had started using violence to animals
"Researchers like the FBI and other law enforcement authorities in the territory have made the connection between violence to animals and domestic violence, violence against minors, the" serial killers "and the recent wave of murders of children under school age with tonDr. Randall Lockwood, vice president of Training Initiatives for The Humane Society of the United States (HSUS) ».

b. Those who exercise violence to animals is a potential perpetrator in cases of abuse of people or children. "In a survey based on 57 families who were in treatment for abuse, 88% also abused animals. In three quarters of cases was kakopoiitikos parent who was killed or injured badly these animals to control be imposed on the child. The third child had been abused animals using them as a unique outlet for the anger trapped. (Quoted from The American Humane Association) »

I ask you to revise immediately the Law 3170/2003 in order to transform the abuse to a felony in order to have an inhibitory effect and prevent future incidents of abuse of animals associated with potential violence towards humans. As a citizen, I expect you to act now because this situation does no credit to your country and laid the groundwork for future cases of abuse of people and children.

Yours sincerely

Απαιτούμε να αναθεωρηθεί ο νόμος 3170/2003 και να αυξηθούν οι ποινές για την κακοποίηση ζώου.

We demand review of the law 3170/2003 and to add high penalties and more time in prison as punishment for the animal abuse.

GoPetition respects your privacy.

The Aυστηροποίηση του νόμου σχετικά με την κακοποίηση ζώου petition to Greek Government, Hellenic Ministry of Rural Development and Food, Ministry of Justice was written by Psychanimal and is in the category Animal Rights at GoPetition.