#Politics
Target:
สถานเอกอัครราชฑูต ณ สิงคโปร์
Region:
Thailand

การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมีความสำคัญอย่างยิ่งในชุมชนโลกยุคโลกาภิวัตน์ ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกันลงนามสนับสนุนให้สถานเอกอัครราชฑูตไทย ประจำประเทศสิงคโปร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำความเข้าใจกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคีปรองดองของพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบข้างล่าง การลงนามจะมีตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 8 นาฬิกา ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2553 เวลา 23.59 (หมายเหตุ หากช่วงค่ำของวันพฤหัสบดี ยังมีคนมาร่วมลงนามเป็นจำนวน มากอยู่ ทางตัวแทนอาจจะมีการเลื่อนปิดการลงนามออกไป ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ดร พณชิต กิตติปัญญางาม
สถาบันวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการ สื่อสารข้อมูล
ประเทศสิงค์โปร์

รศ ดร ฐิติมา สุทธิวรรณ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์

เรียน ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ผ่าน ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์, นายนพปฎล คุณวิบูลย์)

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยผ่านสื่อมวลชนในประเทศสิงคโปร์และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2553 โดยสื่อมวลชนสิงคโปร์และสื่อมวลชนนานาชาติได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติในสายตาของชาวโลก ชาวสิงคโปร์ และพี่น้องคนไทยในประเทศสิงคโปร์ สื่อมวลชนต่างชาติบางสำนักได้นำเสนอข่าวโดยการให้ข้อมูลด้านเดียว เจาะจงเน้นความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้น รวมทั้งบ่งบอกถึงวัตถุประสงค์แอบแฝงในการซ้ำเติมให้ร้ายประเทศไทยในยามที่ต้องเผชิญสถานการณ์วิกฤติทางการเมืองครั้งสำคัญ

การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมีความสำคัญอย่างยิ่งในชุมชนโลกยุคโลกาภิวัตน์ กลุ่มพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ (ดังรายนามแนบท้ายจดหมายนี้) ใคร่ขอนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองของประเทศและความเข้มแข็งสามัคคีของชุมชนคนไทยในประเทศสิงคโปร์ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ รวม 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำและเผยแพร่แถลงการณ์สำหรับสื่อมวลชน (Press Release) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยที่ถูกต้องและครอบคลุมสำหรับพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ ประชาชนชาวสิงคโปร์ และประชาคมชาวต่างชาติ ทั้งนี้แถลงการณ์สำหรับสื่อมวลชนจะเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงหรือข่าวสารข้อมูลในนามของตัวแทนรัฐบาลไทยในประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ และเพื่อตอบโต้ข่าวสารข้อมูลและความคิดเห็นในทางลบที่มีต่อสถานการณ์การเมืองไทยปัจจุบัน

2. ขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติไทยและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้เพราะในสถานการณ์วิกฤติทางการเมืองครั้งนี้ นักวิชาการและสื่อมวลชนนานาชาติได้ให้ความเห็นที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อย่างชัดเจน

3. ขอเสนอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของพี่น้องคนไทยกลุ่มต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าสถานการณ์การเมืองไทยปัจจุบันได้สร้างความแตกแยกด้านความคิดเห็นและอุดมการณ์ทางการเมืองของคนไทยอย่างชัดเจน กลุ่มนักวิชาชีพไทยในสิงคโปร์เห็นว่า กิจกรรมเชิงรุกที่เข้าถึงชุมชนคนไทยในสิงค์โปร์กลุ่มต่างๆ เพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิม เช่น เทศกาลวันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันแรงงาน และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ชุมชนคนไทยในสิงคโปร์มีศักยภาพในการสร้างสังคมคนไทยในต่างแดนที่เปิดใจกว้าง รับฟังความเห็น และสร้างความเข้าใจกันซึ่งกันและกันในฐานะพี่น้องร่วมชาติไทยเหมือนกัน ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพี่น้องคนไทยต่างแดนในประเทศอื่นและคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่งหากมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังที่เสนอไปนั้น กลุ่มพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์ พร้อมที่จะร่วมเป็นกำลังสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้วยความยินดี อย่างเต็มความสามารถ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

กลุ่มพี่น้องชาวไทยในสิงคโปร์

The บทบาทของสถานเอกอัครราชฑูตต่อสถานการณ์การเมืองไทย petition to สถานเอกอัครราชฑูต ณ สิงคโปร์ was written by Poonna Yospanya and is in the category Politics at GoPetition.