#Media Issues
Target:
To the Goverment of Afghanistan
Region:
Afghanistan


حکومت افغانستان اعلام کرده که کاربرد گویش‌های غیرمعیاری و واژه‌های نامأنوس در رسانه‌های خصوصی این کشور ممنوع است.
این تصمیم آقای کرزی و کابینۀ او بنابر چند دلیل، غیرمنطقی‌است و یک حرکت بسیار منفی سیاسی می‌نماید.

1- این اعلامیۀ دچار ابهام است و روشن نیست که منظور حکومت از گویش معیار چه است و یا واژه‌های نامأنوس کدام‌ها اند؟

2- بحث گویش معیاری و کاربرد آن، یک امر غیرعلمی‌است. هر گویشی بنابر منطق ویژۀ زبان‌شناختی، بخشی از کل زبان است و هیچ گویشی بر گویش دیگری، برتری ندارد.

3- اصطلاح مخالفت با واژه‌های نامأنوس، قبل بر این نیز دستاویزی برای ستیزه با زبان فارسی دری بوده است. تجربه نشان داده که حکومت با همین بهانه در پی تضعیف زبان‌های ملی کشور بوده است. از جمله می‌توان به مخالفت‌ برخی از افراد با کاربرد واژه‌های دانشگاه و نگارستان اشاره کرد و یا تغییر زبان تدریس برخی از دانشکده‌ها را یادآور شد که خود حکومت طرح آن را، پیش کرده است.

4- شورای وزیران، صلاحیت تعیین تکلیف برای زبان‌های رایج در کشور را ندارد. هر فردی حق دارد تا با زبان و گویش خود صحبت کند.

بنابراین، ما جمعی از فرهنگیان افغانستان، خواهان لغو هر چه زودتر این فرمان استیم و مخالفت خود را با این طرح حکومت افغانستان اعلام می‌داریم.


ما جمعی از فرهنگیان افغانستان، خواهان لغو هر چه زودتر این فرمان استیم و مخالفت خود را با این طرح حکومت افغانستان اعلام می‌داریم

GoPetition respects your privacy.

The ما جمعی از فرهنگیان مخالف این تصمیم و خواهان لغو آن استیم petition to To the Goverment of Afghanistan was written by Kawa Jobran and is in the category Media Issues at GoPetition.