#Human Rights
Target:
UN, Navi Pillay, Ban Ki Moon, IR Embassies, Amnesty International, HRW, EU members
Region:
Iran
Website:
www.facebook.com


كمپين امضاء برای تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركی در ايران
ما خواستار تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركی در ايران هستيم!
"تركی" و يا "زبان ترك" به همراه تركمنی يكی از دو زبان شاخۀ اوغوزی خانواده زبانهای توركيك رايج در ايران مي باشد. به اين زبان در شمال غرب ايران (در تمام و يا بخشي از ١٣ استان)، مركز، جنوب و شمال شرق آن سخن گفته می‌شود. لهجه‌های گوناگون زبان تركی، زبان مادری ٣٣-٤٥ درصد از مردم ايران، در شهرها و روستاها و برخی از طوائف (قشقائي، ...) است. زبان تركی مؤلفه‌ای بنيادين در فرهنگ شكل گرفته در طول تاريخ طولانی جامعۀ ترك ايران است. متأسفانه از دورۀ مشروطيت به بعد در ايران روند طرد زبان تركی از نظام آموزشی و مطبوعات و ... آغاز شد و پس از آن اين زبان به طور سيستماتيك و به روشهای مستقيم و غيرمستقيم در معرض فشار و تضييق و حتی انكار و امحاء قرار گرفت.
نظر به اينكه زبان تركی، زبان دوم ايران و كليد بخش عظيمی از ذخاير پربهای فرهنگی و علمی و ادبی تمدن اسلامی و از اركان هويت فرهنگی مردم ترك ساكن در ايران، حتی كل مردمان آن است؛ با توجه به اصل پانزدهم و ديگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و يأس و دلسردی‌ای كه عدم اجرای اين اصول و ديگر وعده‌های بیشمار داده شده غير متحقق توسط مقامات در جامعۀ ترك ايجاد كرده است؛ و با در نظر گرفتن تحولات مثبت و پيشرفتهای حاصله در امر حفظ و صيانت زبانهای رايج در كشورهای همسايه از سوی دولتهای مربوطه، اميد می‌رود كه دولت جمهوری اسلامی ايران نيز به تعلل و اهمال در اين باره پايان دهد، از برخورد صرف امنيتي به مسألۀ زبان تركی و مباحثات سياسی عبث و بی‌آينده‌ای چون "آيا در ايران ترك وجود دارد و يانه، آيا تركی زبان است و يا نه، آيا تركی می‌بايد در مدارس بكار رود يا نه، اين زبان تركی نيست و گويش آذری است، ....." گذر كرده و با جديت به اعادۀ حقوق زبانی-فرهنگی معوقۀ جامعۀ ترك ساكن در ايران بپردازد.
در اين رابطه، تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركی، به منظور تقويت و گسترش زبان تركی و تجهيز آن، رفع تشتت موجود و ايجاد هماهنگی در فعاليتهای مراكز فرهنگی و پژوهشی و سازمان دادن به تبادل تجربه در زمينۀ تحقيقات و مطالعات در حوزۀ زبان و ادب تركی و صرفه‌جويی در نيرو و استفادۀ صحيح از كارشناسان و پژوهشگران و ايجاد مرجعی معتبر و برخوردار از وجهه و حيثيت جهانی در اين حوزه، مركب از محققان و اديبان و صاحب‌نظران برجستۀ زبان و ادب تركی و از تمام جغرافيای ترك‌نشين و استانهای دارای اهالی ترك، از شمال غرب، مركز، جنوب، شمال شرق ايران، ضروری است. پس از قريب به يك قرن اهمال و تعلل در امر مراقبت و توسعۀ زبان تركی در ايران، فرهنگستان زبان و ادب تركی اجرای وظايف انبوهی را بر عهده خواهد داشت. از جمله: تهيۀ راهنمای رسم الخط تركی؛ تهيۀ لغتنامۀ وسيع زبان تركی؛ ايجاد آرشيو كلمات تركی با استفاده از متون كلاسيك زبان تركی و استفاده از آن در امر تشكل زبان ادبی معيار تركی؛ تلاش برای رشد دادن، مكتوب نمودن و شكوفائی تمام لهجه‌های تركی رايج در ايران، بهره‌بردارى صحيح از آنها برای تقويت و تجهيز و غنى ‌ساختن و گستردن دامنۀ كاركرد زبان ادبی و معيار تركی؛ سروسامان دادن به وضعيت تدريس زبان تركی در مدارس، واحدهای انتخابی زبان تركی در دانشگاهها و زبان معيار تركی مورد استفاده در رسانه‌ها؛ تأسيس واحد واژه‌سازى و واژه‌گزينى به منظور نظارت بر واژه‌سازى و معادل‌يابى در ترجمه از زبانهاى ديگر به زبان تركی با استفاده از لهجه‌های تركی موجود در ايران و متون كلاسيك، و در صورت نبود آنها ايجاد نوواژه‌های تركی براى حفظ و تقويت بنيۀ زبان تركی در برخورد با مفاهيم و اصطلاحات جديد و تعيين معيارهاى لازم در اين امر؛ تهيه آرشيو كليۀ متون خطی تركی موجود در كتابخانه‌هاي ايران و تصحيح و انتشار آنها؛ حفظ فرهنگهاى مردمى و جمع‌آورى و ضبط و نشر نمونه‌های فولكلور تركی، امثال‌ و حكم، اعلام و اصطلاحات تركی از سراسر ايران در همۀ زمينه‌ها و بهره‌بردارى از آنها براى پرورش و تقويت زبان و ادب تركی؛ معرفى و نشر ميراث زبانى و ادبى تركی به ‌صورت اصلى و معتبر؛ سازمان دادن تبادل تجربه‌ها و دستاوردهاى مراكز پژوهشى در حوزۀ زبان و ادب تركی؛ معرفى محققان و اديبان و خدمتگزاران زبان و ادب تركی و حمايت از نشر آثار ايشان و كمک به تأمين وسايل فعاليت علمى و فرهنگى آنان و تقدير از خدمات آنها؛ بررسى و تصويب نتايج فعاليتهاى مراكز پژوهشى و فرهنگى كه براي تهذيب و اصلاح يا توسعه و تقويت زبان تركی مفيد شمرده مى‌شوند و ابلاغ و توصيۀ كاربرد آنها به مؤسسات علمى و فرهنگى و سازمانها و نهادهاى عمومى...
ما به عنوان بخشي از جامعۀ ترك ساكن در ايران، خواستار تشكيل كميته‌ای دولتی برای آماده‌سازی تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركی، تصويب اساسنامۀ آن توسط مراجع قانونی و صلاحيت‌دار از جمله مجلس شورای اسلامی و مالاً تأسيس فرهنگستان زبان و ادب تركی هستيم.

Signature Campaign for the establishment of Turkish Language Academy in Iran

We hereby demand the establishment of an official academy for Turkish language within the country!

This petition campaign has been put up in parallel with the promises of the new president-elect, Mr. Hasan Rowhani, within which the establishment of such an official center was indicated.

Once the number of signatures reached a satisfying level, this national and cultural proposal of the Turkish nation will duly be published as an open-end letter alongside with a copy to be forwarded to the presidential office.

From all the Turks residing within the country, at any region or town, in north-west, center, south, north-east or else, with any accent or dialect being spoken, with any political, ideological dependencies or interests, and any tribal concerns, are expected to be a part of this national-cultural move.

GoPetition respects your privacy.

The كمپين امضاء براي تاسيس فرهنگستان زبان تركی در ايران petition to UN, Navi Pillay, Ban Ki Moon, IR Embassies, Amnesty International, HRW, EU members was written by mother tongue and is in the category Human Rights at GoPetition.