#Children's Rights
Target:
Ministry of Labour and Social Policy
Region:
Macedonia, Republic of

МК: Со иницијативата „Родители за сите деца“ се предлага измена на членовите од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08), Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 83/09) и Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 156/09). со коишто се усвојува „родителски додаток“ за третото живородено дете. Сметаме дека овој закон е дискриминаторен и има нееднаков третман и поглед кон другите деца.
За таа цел, до Министерството за труд и социјална политика и Владата на Република Македонија бараме Укинување на „родителскиот додаток“ за третото дете и воведување на детски додаток од 3.000 ден. за секое родено дете без разлика на семејните приходи на родителите.
Ова сметаме дека позитивно ќе влијае на социјалниот развој во Република Македонија и ќе биде во корист на развојот на семејстото во земјава.

AL: Iniciativa "Prind për të gjithë fëmijët" propozon ndryshim të neneve të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta Zyrtare" No.98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08), Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 83/09) dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 156/09). të cilët miratojnë "shtesës prindërore" për fëmijën e tretë të gjallë. Ne vlerësojm se ky ligj është diskriminues dhe ka trajtim dhe pikëpamje të pabarabartë ndaj fëmijëve të tjerë.
Për këtë qëllim, deri te Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë kërkojm shfuqizimin e "shtesës prindërore" për fëmijën e tretë dhe futjen e një shtesave për fëmij prej 3,000 den. për çdo fëmijë të lindur pavarësisht të ardhurave familjare të prindërve.
Kjo, vlerësojmë se do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin social në Republikën e Maqedonisë dhe do të jetë në favor të zhvillimit të familjes në vend.

НИЕ, долупотпишаните ги повикуваме Министерството за труд и социјална политика и Владата на Република Македонија да запре со дискриминацијата на нашите деца. Секое дете има еднакво право за живот, храна, образование и развој. Затоа, сите еднакво треба да се третираат, и да им понудиме едкави можности и да бидеме „РОДИТЕЛИ ЗА СИТЕ ДЕЦА“.

"NE, të nënshkruarit iu bëjmë thirrje Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të ndërpres me diskriminimin e fëmijëve tanë. Secili fëmi ka të drejtat e barabarta për të jetuar, ushqim, shkollim dhe zhvillim, prandaj të gjithë duhet të trajtohen në mënyrë të barabart, të ju ofrojmë mundësi të barabarta dhe të jemi PRIND PËR TË GJITHË".

GoPetition respects your privacy.

The РОДИТЕЛИ ЗА СИТЕ ДЕЦА / PRIND PËR TË GJITHË FËMIJËT petition to Ministry of Labour and Social Policy was written by Sh. Sala and is in the category Children's Rights at GoPetition.