#Justice
Target:
България/Bulgaria
Region:
GLOBAL

Тази петиция е против наложената ефективна присъда на Максим Стависки, причинил инцидента на 05.08.2007г. и в подкрепа на мнението,че той може да бъде полезен на пострадалите и на обществото само и единствено извън затвора.

This petition is against the effective sentence imposed to Maxim Staviski because of the accident he has caused on the 5th of August 2007 and in support of the opinion that Maxim Staviski can be entirely usefull for the victims as well as for the society only out of prison.

Подкрепящите тази петиция изразяват несъгласието си с решението на Апелативния съд в Бургас, наложил ефективна присъда на човек, който както с миналото си, така и с поведението си след инцидента е доказал, че заслужава втори шанс. Извършил е престъпление, за което трябва да бъде осъден, но не и със затвор. При така произнесената присъда няма логика и в по-високите суми за обезщетения, които първо трябва да бъдат заработени. След като тези пари се оказват жизнено необходими, е ненужно ефективното наказание да се превръща в приоритет. През изминалата година и половина Максим Стависки е доказал, че осъзнава вината си. Неговата присъда – колкото обществена, толкова и самоналожена, вече тече. Целта на затвора е да ни защитава от хора, които са обществено опасни, да превъзпитава. В този контекст е ясно, че Максим сам започна своето превъзпитаване пред очите на цялото общество и прави всичко по силите си за пострадалите хора.

Според нас, съдът трябва да бъде онази институция, която в цялата си строгост и справедливост спасява, а не унищожава животи.

Калина Петрова – туроператор. Ваня Стойчева – музикант, издател. Христина Арабаджиева – сътрудник в адвокатска кантора. Милан Миланов – хирург. Ивелина Петкова – видеооператор. Христо Димов – квантов физик. Иванка Килимперова – преводач. Мария-Десислава Филипова – журналист. Ива Кусева – юрист в агенция за недвижими имоти. Виктория Константинова – пенсиониран химик. Ема Константинова – ТВ продуцент. Виктория Иванова - медицинска сестра. Марина Петрова - историк. Красияна Янева, Елизабет Петрова, Цветелина Симеонова, Добровеста Пеева, Виолета Вълкова, Цветелина Александрова, Величка Попова, Маргарита Радославова, Ивелина Кръстева, Гергана Николова, Миглена Арнаудова, Йоана Лулчева, Росица Стоянова – студентки.

-------------------------------------

We, who support this petition, are expressing our deep disagreement with the decision of the Appellate Court in Bourgas that has enforced an effective sentence to a man, who with his past, as well as with his behavior after the accident, has shown he deserves a second chance. He has committed a crime that must be punished; not with a prison though.

There is no logic in the so pronounced sentence with the higher amount of compensations that should be worked off first. Since this amount of money appears to be so vitally important, it is useless to make the effective sentence a priority. During the past year and a half Maxim Staviski has proven that he fully realizes his guilt. His verdict – not only social, but self-imposed as well, is already running. The purpose of the prison is to protect us from people who are socially dangerous as well as to reform characters. In this context, it is clear that Maxim has started his own inner transformation in front of the whole society and that he does everything in his power to help the injured people.

In our view, the court must be that very institution which, in all its strictness and fairness saves, not destroys human lives.

Kalina Petrova – touroperator. Vanya Stoycheva – musician, publisher. Hristina Arabadjieva – law consultant. Milan Milanov – surgeon. Ivelina Petkova – videooperator. Christo Dimov – quantum physics research. Ivanka Kilimperova – translator. Maria-Desislava Filipova – journalist. Iva Kouseva – real estate manager. Viktoria Konstantinova – retired chemist. Ema Konstantinova – TV producer. Viktoria Ivanova - nurse. Marina Petkova - historian. Krasiyana Yaneva, Elizabeth Petrova, Tzvetelina Simeonova, Dobrovesta Peeva, Velichca Popova, Margarita Radoslavova, Gergana Nikolova, Ivelina Krasteva, Miglena Arnaudova, Ioana Loulcheva, Tzvetelina Alexandrova, Violeta Valkova, Rositsa Stoyanova - students.

The ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ЕФЕКТИВНАТА ПРИСЪДА НА МАКСИМ СТАВИСКИ petition to България/Bulgaria was written by Организирани поддръжници на Албена и Максим and is in the category Justice at GoPetition.