#Education
Target:
До Президента України, Прем\'єр-міністра і Голови ВРУ
Region:
Ukraine

*) English version follows!
Підтримуючи позицію Києво-Могилянської академії, звертаємось до керівництва України з вимогою вiдмовитися від запропонованого Дмитром Табачником проекту Закону України \"Про вищу oсвіту» як такого, що спрямований на самоiзоляцiю України, подальшу деґрадацiю науки та освiти в нашiй державi. Необхідність реформування системи вищої освіти давно назріла, але обраний курс на «уравніловку» жодним чином не сприятиме проведенню реформи, стратегічною метою якої повинно стати зміцнення позиції України як демократичної конкурентоспроможної держави.

Закликаємо керівництво МОНМС і держави залишити право Києво-Могилянській академії користуватися виправданою часом системою викладання і автономією управління, яка вже дала очевидні плоди.

Звернення випускників Києво-Могилянської академії
*) English version follows!

Спільнота випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія» глибоко стурбована ситуацією, що склалася навколо нашого Університету у зв’язку з можливістю прийняття нового Закону «Про вищу освіту».

Намаганнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (МОНМС) через прийняття нового Закону «Про вищу освіту» унеможливлюється не лише існування Академії в тому вигляді, в якому цей ВНЗ був створений і до сьогодні приносить користь суспільству, а й реалізуються посягання на більш фундаментальні речі – свободу мислення та свободу вибору, можливість громадян України отримувати якісну освіту на батьківщині, а також конкурентоспроможність України як таку.

Очевидно, що проект Закону України «Про вищу освіту», підготовлений МОНМС на чолі з міністром Табачником (людиною, яка не раз виявляла свою антидержавницьку позицію), у багатьох своїх положеннях веде до деґрадації вищої освіти в Україні, а відтак і самої держави. Закон концептуально позбавляє Україну можливості піднятися на якісно інший рівень не тільки в освіті, а й у здатності конкурувати на світовій економічній арені.

Від перших днів відродження Академія прагнула задавати нові стандарти, впроваджуючи в Україні світовий рівень освіти, а не вписуватися у застарілі рамки. В НаУКМА дискусія з викладачем – норма, а не скандал. Тут доступ до світового масиву іншомовних наукових джерел та інформації – вимога до студента, а не дивина. Тут відсутність корупції – повсякденна реальність. Вступні тести Могилянки відсіюють багатьох, але дають можливість здібним дітям з усіх куточків України отримати найкращу в країні освіту.

За майже двадцять років свого існування наша Аlma Мater довела власну конкурентоспроможність, яка підтверджена регулярними опитуваннями роботодавців і практичним успіхом її випускників. Ми пишаємося тим, що отримали відмінну освіту у своїй рідній країні і впевнені, що це не останній фактор, який зміцнює почуття національної гідності, робить нас громадянами, які готові працювати на благо України. Ми, свідомі громадяни своєї країни, хочемо, щоб і наші діти отримали освіту, яка б дасть їм можливість вільно думати і висловлювати свої думки, мати доступ до джерел і знань, що є надбанням світової цивілізації, а не колишнього СРСР.

Чим більше ВНЗ слідували би досвіду Могилянки (дві робочі мови, інтеграція у світовий науковий і освітній простір, університетська автономія) - тим швидше могла б відродитись Україна. Тому що самодостатніх особистостей, які ставлять питання і шукають відповіді на них, не так легко задовольнити \"хлібом і видовищами\". Бо в державі, де потрібно переконувати вільних у своїх поглядах і діях людей, владі треба значно більше професійності, ніж там, де панує страх і тиск.

Натомість нам пропонують повернутись до системи \"гвинтиків\", де лише держава – а не суспільство – визначає пріоритетність і надає фінансування університетам. Крок за кроком законодавство, яке пропонує пан Табачник та очолюване ним Міністерство, готується перетворити Україну на \"країну волів\", в якій люди добре працюють і не переймаються тим, хто і куди їх поганяє.

Випускників Академії ні такий сценарій, ні такий Міністр не влаштовують, оскільки обидва віддаляють Україну від того, щоб зайняти гідне місце серед європейських держав.

Підтримуючи позицію Києво-Могилянської академії, звертаємось до керівництва України з вимогою вiдмовитися від запропонованого Дмитром Табачником проекту Закону України "Про вищу oсвіту» як такого, що спрямований на самоiзоляцiю України, подальшу деґрадацiю науки та освiти в нашiй державi. Необхідність реформування системи вищої освіти давно назріла, але обраний курс на «уравніловку» жодним чином не сприятиме проведенню реформи, стратегічною метою якої повинно стати зміцнення позиції України як демократичної конкурентоспроможної держави.

Закликаємо керівництво МОНМС і держави залишити право Києво-Могилянській академії користуватися виправданою часом системою викладання і автономією управління, яка вже дала очевидні плоди.

Просимо усіх, кому небайдужа доля української освіти, а отже – і майбутнього України, поставити свій підпис під цим листом.

* * *
Appeal from Alumni of Kyiv-Mohyla Academy

The community of graduates of National University of Kyiv-Mohyla Academy is deeply concerned over the situation which has been created related to the possibility of the adoption of a new proposed Law on “Higher Education”, with a focus on our University.

Attempts of the Ministry of Education, Research, Youth and Sports (MONMS) to institute changes through the new law "On education" not only prevent the Academy’s existence based on the principles and form upon which this university was founded and continue to benefit society, but the proposed law also implements an attack on fundamental principles - freedom of thought and freedom of choice, the ability of citizens of Ukraine to receive quality education in their own country, as well as Ukraine's competitiveness in the world.

Obviously, many of the provisions of the draft Law of Ukraine "On education", prepared by MONMS led by Minister Tabachnik (an individual who repeatedly showed his positions against the country’s interests), will lead to the degradation of higher education in Ukraine, and hence the country’s itself. Conceptually, the law deprives Ukraine of the possibility to rise to a qualitatively different level, not only in education, but also in the country’s ability to compete in the global economy.

From the first days of its re-establishment, the Academy sought to set new standards, introducing global educational standards in Ukraine and not revering to fit an outdated framework. At Kyiv Mohyla Academy, an engaged discussion with the faculty is the norm, not a scandal. At the Academy, access to the world’s collection of academic and research information resources is a requirement to students, not an outlandish request. Entrance exams at Kyiv Mohyla Academy sift out many applicants, absence of corruption is a daily reality. Entrance tests at the Academy provide quality standards and result in rejections of many applicants, but allow talented youth from the entire country to receive the best education in Ukraine.

For almost twenty years of its existence, our Alma Mater has proven its own competitiveness, which is confirmed by regular surveys of employers and the success of its graduates. We are proud to have received an excellent education in our native country and are confident that this education is one of the most important factors that strengthens our sense of national pride and makes us citizens who are willing to work for Ukraine. As proud citizens of our country we want our children to receive an education that will provide them the opportunity to think freely and express their views, to have access to sources and knowledge that are the heritage of world civilization, not to cling to the residue of the former Soviet Union.

The more universities that would follow the experience of Kyiv Mohyla Academy (two working languages, integration and collaboration with the international scientific and educational community, university autonomy) - the faster Ukraine would develop. A civil society is based on self-sufficient individuals who ask questions and seek answers, not on the easier approach of satisfy people with \"bread and spectacles”. In a state where free and thinking people need to be convinced of views and actions, the government needs much more professionalism than in a system where there is fear and pressure.

Instead of development, there is a proposal to return to the system \"cogs\", where only the state - not society – determines priorities and provides funding to universities. Step by step, the legislation introduced by Mr. Tabachnik and the Ministry that he leads is aimed to transform Ukraine into a \"country of mules\", in which people work efficiently and do not worry about who, what and where they are being driven.

Such a scenario and such a Minister are not acceptable to the graduates of the Academy because both move Ukraine away from their rightful place among European countries.

In support of the position of Kyiv Mohyla Academy, we address the leadership of Ukraine’s government and call upon them to reject the proposed draft law “On Higher Education” of Ukraine proposed by Minister Dmitro Tabachnyk, a law that will result in Ukraine’s isolation and further degradation of research and education in our country.

The need to reform higher education has long been imminent, but the direction chosen to leveling down does not contribute to reforms that should aim at the goal of strengthening Ukraine as a democratic competitive country.

We call upon the leadership of the Ministry of Education, Research, Youth and Sport, and the country’s government to respect Kyiv Mohyla Academy’s right to continue the principles and methods of an educational system based on university autonomy – methods that resulted in significant recognized achievements.

We ask all who care about the fate of education in Ukraine, and consequently – about Ukraine’s future, to sign this letter.

Sign at bottom of this webpage.

GoPetition respects your privacy.

The Звернення випускників Києво-Могилянської академії petition to До Президента України, Прем\'єр-міністра і Голови ВРУ was written by Rostyslav and is in the category Education at GoPetition.