#Animal Rights
Target:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /GREEK MINISTRY OF DEVELOPMENT
Region:
Greece

Greek version – English version follows:

Κάθε χρόνο, δεκάδες εκατομμύρια κουνέλια και 40-50 εκατομμύρια άλλα ζώα σκοτώνονται για τη γούνα τους. Τα περισσότερα από αυτά εκτρέφονται κάτω από φρικτές συνθήκες. Εγκλωβισμένα σε συρμάτινα κλουβιά και εκτεθειμένα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, τα ζώα υποφέρουν από έντονη κατάθλιψη και στρες, παρουσιάζοντας εκτός των άλλων νευρωτική, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, όπως επιτόπιους βηματισμούς, ατελείωτους κύκλους γύρω από τον εαυτό τους, αυτo-ακρωτηριασμό, ακόμη και κανιβαλισμό. Στο τέλος, τα περιμένει ένας φρικτός θάνατος που περιλαμβάνει μεθόδους όπως ηλεκτροπληξία στον πρωκτό, κρέμασμα, κτυπήματα στο κεφάλι και εισπνοή τοξικού αερίου για να μη καταστραφεί η γούνα. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι μέθοδοι αυτοί δεν είναι άμεσα θανατηφόροι και μερικά ζώα έχουν τις αισθήσεις τους όταν τα γδέρνουν. Εκτός από τα ζώα εκτροφείου, άλλα ζώα παγιδεύονται στο φυσικό τους περιβάλλον, όπου τα περιμένει ένας αργός και βασανιστικός θάνατος.

Για την παραγωγή μιας και μόνο γούνας χρειάζονται δεκάδες ή και εκατοντάδες ζώα. Επιπλέον, εκτός από τον αδικαιολόγητο βασανισμό και θανάτωση των ζώων, απαιτείται 15 φορές περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή γούνας από γουνοφόρα ζώα από ότι για την παραγωγή μιας συνθετικής γούνας. Στην Ελλάδα λειτουργούν 35 εκτροφεία γουνοφόρων ζώων και πολλές βιοτεχνίες που ειδικεύονται στην επεξεργασία και παραγωγή γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ, τα περισσότερα από τα οποία προορίζονται για πολίτες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Καλούμε όσους/όσες επιθυμούν να φορέσουν γούνινο ρουχισμό, να επιλέξουν συνθετική γούνα και να κοιτούν τις ετικέτες πριν αγοράσουν γούνινα ενδύματα ή αξεσουάρ για να βεβαιωθούν ότι δεν πρόκειται για γούνες από ζώα.

Παρακαλούμε πληροφορείστε όσους μπορείτε για τη φρίκη της γούνας, υπογράψτε τη διαμαρτυρία και στείλτε faxes και e-mails στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού
Fax: +30 210 5237904
Email: mrdsmin@otenet.gr

Γραφείο Υφυπουργού
Fax: +30 210 5245482
Email: ax2u165@minagric.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γραφείο Υπουργού
Fax: +30 210 6969604
Email: info@khatzidakis.gr

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
Fax: +30 210 3803422
Εmail: gen-sec@gge.gr

Θεματική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Ζώων
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Every year, tens of millions of rabbits and 40-50 million other animals are killed for their fur worldwide. Most of them are raised in fur farms under terrible conditions. These animals, cramped in wire cages and exposed to extreme weather conditions, suffer from intense depression and anxiety and display neurotic behavior, such as pacing, turning in endless circles, self-mutilation and, even, cannibalism. Finally, a terrible death awaits them, which includes methods such as anal electrocution, hanging, beatings on the head, and inhalation of toxic gas. In some cases, these methods are not 100% effective and some animals “wake up” while being skinned. In addition to farmed animals, other animals are trapped in their natural environment and await a slow, torturous death.

It takes tens, or even, hundreds of animals to produce a single fur coat. Moreover, besides the suffering of countless animals, a fur coat from farm raised animals, takes 15 times more energy to be produced than it does to produce a fake fur coat.

In Greece, there are 35 fur farms and many companies that specialize in fur production. Most of the fur products are intended to be used by citizens of Eastern European countries.

We invite all those who wish to wear fur clothing to choose faux fur and to read the labels of fur clothing and accessories carefully in order to verify that it is fake fur.

Please, inform as many people as you can about the horror of fur production, sign this petition and send faxes and e-mails to the following addresses:

Ministry of Rural Development and Food
Minister’s Office
Fax: +30 210 5237904
Email: mrdsmin@otenet.gr

Deputy Minister’s Office
Fax: +30 210 5245482
Email: ax2u165@minagric.gr

Ministry of Development

Minister’s Office
Fax: +30 210 6969604
Email: info@khatzidakis.gr

General Secretary of Commerce
Fax: +30 210 3803422
Email: gen-sec@gge.gr

Thematic Group on Animal Rights of
THE GREEK GREEN PARTY - ECOGREENS

Zητούμε από την πολιτεία και ειδικά τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κλείσουν τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα και να προωθήσουν την πράσινη περιφερειακή ανάπτυξη, τον οικοτουρισμό και οικονομικές δραστηριότητες όπου δεν εμπεριέχεται ο βασανισμός και η θανάτωση ζώων για την ανθρώπινη ματαιοδοξία.

----------------------------------------

We ask that the Greek State, in particular, the Ministry of Development, as well as, the Greek Ministry of Agricultural Development close down the fur farms and promote sustainable regional development, ecotourism and economic activities which are not based on the torture and killing of animals for the sake of human vanity.

GoPetition respects your privacy.

The ΟΧΙ ΣΤΗ ΓΟΥΝΑ Stop The Use Of Animals For Fur In Greece petition to ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /GREEK MINISTRY OF DEVELOPMENT was written by TinaS and is in the category Animal Rights at GoPetition.