#Unions
Target:
Υπουργείο Παιδείας Θ.Π.Α.
Region:
Greece

Εάν το σύστημα δεν δέχεται κάποιο στοιχείο (συνήθως το σχολείο) δοκιμάστε και πάλι με συντομεύσεις και με λατινικούς χαρακτήρες.

Παρακαλούμε να γράφετε την ειδικότητά σας καθώς και το σχολείο σας (και στο πεδίο 'Town/City', που είναι ορατό από όλους). Το σχολείο θα γράφεται αυτομάτως στο πεδίο αυτό και από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.

Η υπογραφή ως 'Anonymous' (δηλαδή με απόκρυψη του ονόματος) μειώνει το κύρος του ψηφίσματος.

Σύντομα πολλοί συνάδελφοι των κλάδων Πληροφορικής, Ξένων Γλωσσών, (διόρθωση 19/12) Θεατρικής Αγωγής και Εικαστικών Μαθημάτων θα κληθούν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με το ενδεχόμενο μετάταξής τους στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αποφάσεις που θα επηρεάσουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Πέρα από τα προφανή οφέλη –απόκτηση οργανικής θέσης πιο κοντά στον τόπο συμφερόντων τους- αυτή η αλλαγή θα έχει και δυσάρεστες συνέπειες στην επαγγελματική τους πορεία.

Από τη στιγμή που θα μεταταγούν οι πρώτοι συνάδελφοι στην Α/μια με το ισχύον καθεστώς, θα αρχίσουν να συμβαίνουν διάφορες αδικίες κατά τις κρίσεις για υπηρεσιακές μεταβολές (αποσπάσεις, μεταθέσεις), αν δεν έχουν προηγηθεί αλλαγές στο ισχύον καθεστώς, όπως ήδη συμβαίνει με τις ειδικότητες που ήδη έχουν οργανικές θέσεις στην Α/μια Εκπ/ση (Αγγλικής, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής), για τις οποίες θα πρέπει επίσης να μεταβληθεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, καθηγητές Β/μιας οι οποίοι θα μεταταγούν στην Α/μια χάνουν ανεπιστρεπτί πολλά δικαιώματά τους, αφού:

α) αν θελήσουν να επιστρέψουν στην Β/μια εκπ/ση θα πρέπει να το κάνουν αυτό με μετάταξη και όχι με μετάθεση. Θα πρέπει, λοιπόν, στα 50-60 τους να εργαστούν για τουλάχιστον δύο χρόνια –ή και για το υπόλοιπο της καριέρας τους- σε περιοχή όπου έχουν ικανοποιηθεί όλες οι αιτήσεις μετάθεσης Β/μιας (αφού μόνο εκεί επιτρέπεται να γίνουν μετατάξεις). Έτσι, μπορεί συνάδελφοι με 30 και με 33 χρόνια υπηρεσίας να αδυνατούν να εργαστούν σε αστικό κέντρο

β) δεν θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης (ή απόσπασης) σε σχολεία αυξημένων προσόντων τα οποία υπάρχουν κυρίως στην Β/μια εκπ/ση (Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά κτλ.), παρότι μπορεί να είναι οι πλέον καταρτισμένοι και κατάλληλοι για μία τέτοια θέση (εάν, βέβαια, πληρούν την προϋπόθεση της 5ετούς υπηρεσίας σε σχολεία αυτής της βαθμίδας).

γ) θα αδικούνται μονίμως κατά την διαδικασία αποσπάσεων προς την Β/μια Εκπ/ση, αφού θα εξετάζονται κατά προτεραιτότητα οι αιτήσεις συναδέλφων τους που ανήκουν οργανικά στην Β/μια, ακόμα και αν αυτοί διαθέτουν μόνο 2-3 μόρια απόσπασης.

Όσοι ΔΕΝ μεταταγούν στην παρούσα φάση θα υποστούν άλλες δυσάρεστες συνέπειες:

α) δεν θα έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης στην Α/μια Εκπ/ση κάποιας περιοχής, ακόμα και αν έχουν περισσότερα μόρια από τους μεταταγέντες συναδέλφους της Α/μιας που θα ζητούν την ίδια θέση.

β) θα αδικούνται μονίμως κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων, αφού θα εξετάζονται κατά προτεραιτότητα οι αιτήσεις όσων θα ανήκουν οργανικά στην Α/μια Εκπ/ση, ακόμα και εάν αυτοί διαθέτουν μόνο 2-3 μόρια απόσπασης.

Παραδείγματος χάρην:
Έστω ότι ένας εκπ/κός Α έχει 70 μόρια, ένας εκπ/κός Β έχει 60 μόρια και ένας εκπ/κός Γ έχει 6 μόρια. Κατά τη διαδικασία των μετατάξεων όλοι υποβάλλουν αίτηση μετάταξης στην Α/μια Εκπ/ση Αθήνας, ενώ ο Γ υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση και για την Εύβοια.
Ο Α μετατάσσεται στην Αθήνα, ο Β δεν παίρνει μετάταξη ενώ ο Γ μετατάσσεται στην Εύβοια. Την επόμενη (ή την μεθεπόμενη) χρονιά ο Β:
α) δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης στην Α/μια της Αθήνας (ενώ ο Γ δικαιούται, και πιθανώς μετατίθεται, αφού δεν θα μπορεί να συγκριθεί με τον Β, αφού οι μεταθέσεις προηγούνται των μετατάξεων),
Συνεπώς, όποτε ανοίγουν νέες οργανικές θέσεις αυτές θα καταλαμβάνονται κατά προτεραιότητα από όσους έχουν ήδη μεταταγεί.
β) υποβάλλει αίτηση απόσπασης στην Α/μια Αθήνας αλλά την θέση καταλαμβάνει ο Γ, ο οποίος παρότι έχει μόνο 6 μόρια (ενώ ο Β έχει 60) προηγείται ως οργανικά ανήκων στην Α/μια.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί και ότι η μοριοδότηση για τις αποσπάσεις γίνεται με άλλα κριτήρια, και έχουν μεγάλη σημασία η προϋπηρεσία και οι οικογενειακοί λόγοι. Εάν, όμως, δεν γίνεται συνεξέταση των αιτήσεων, τότε κάποιος που ανήκει οργανικά στην Α/μια (που μπορεί να είναι πολύ νέος και να προτίμησε την Α/μια επειδή είχε οργανική σε ακριτική περιοχή) θα προηγείται έναντι συναδέλφου με οργανική στην Β/μια, ο οποίος μπορεί να έχει ακόμα και 30 χρόνια υπηρεσίας περισσότερα.
Έτσι, με το ισχύον σύστημα ο Γ πάντα θα προηγείται του Β παρότι έχει και λιγότερα μόρια δυσμενών συνθηκών και λιγότερα μόρια προϋπηρεσίας, οικογενειακών λόγων κτλ. κτλ.

Όλα αυτά, δε, τη στιγμή που δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος για τον διαχωρισμό αυτόν, αφού (σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τις μετατάξεις από έναν κλάδο σε έναν άλλον) τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την εργασία είτε στην Α/μια είτε στην Β/μια είναι ακριβώς τα ίδια.

Τα παραπάνω ζητήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν έγκαιρα με νομική ρύθμιση για την ενοποίηση των βαθμίδων σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες, ώστε
α) να συνεξετάζονται από την Κεντρική Υπηρεσία οι αιτήσεις απόσπασης όσων ανήκουν στην Α/μια με τις αιτήσεις όσων ανήκουν στην Β/μια
β) να μπορούν τυχόν ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί να μετακινούνται από την μία βαθμίδα στην άλλη ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ (συγκρινόμενοι με όλους όσους ζητούν την ίδια μετάθεση) και όχι με μετάταξη, η οποία έχει τις παραπάνω δυσμενείς και άδικες συνέπειες, χωρίς να υπάρχει λόγος ουσίας (αφού δεν πρόκειται για μετακίνηση μεταξύ κλάδων αλλά μεταξύ βαθμίδων, σε θέσεις για τις οποίες απαιτούνται τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα).
γ) να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι τις συνέπειες τυχόν μετάταξής τους (ή μη μετάταξής τους) ΠΡΙΝ λάβουν τη σχετική απόφαση.

Παρακαλούμε το ζήτημα αυτό να μην συνδεθεί με την ενοποίηση ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, Α/μιας - Β/μιας Εκπ/σης για ΟΛΟΥΣ τους εκπ/κούς (για το οποίο δεν θέλουμε να λάβουμε θέση, αφού είναι θέμα που εγείρει πολλές αντιρρήσεις διότι εμπεριέχει το στοιχείο της υποχρεωτικής μετακίνσης εκπ/κών, και έχει πολλές παραμέτρους οι οποίες δεν αφορούν απαραιτήτως και την δική μας περίπτωση).

Ως προς τον ορισμό συγκεκριμένων σχολείων για την σύσταση οργανικών θέσεων: παρακαλούμε να διερευνηθεί κατά πόσο είναι νομικά επιβεβλημένο να οριστούν συγκεκριμένα σχολεία εντός μίας περιοχής μετάθεσης ή αν θα μπορούσε απλώς να ορισθεί ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν ανά κλάδο και ανά περιοχή μετάθεσης, και η επιλογή των σχολείων να γίνει ανάλογα με τις ανάγκες των μετατασσόμενων (ώστε να μην παρουσιαστεί το φαινόμενο μόνιμος εκπ/κός να λάβει οργανική θέση στο σχολείο Α, ενώ θα προτιμούσε το σχολείο Β, στο οποίο θα υπηρετεί στο εξής αναπληρωτής ή αποσπασμένος ο οποίος θα προτιμούσε την θέση Α).
Πίσω από τα 'νούμερα' υπάρχουν άνθρωποι με οικογένειες και με ανάγκες τις οποίες εύκολα μπορεί να λάβει υπόψη η υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται οικονομική ή άλλη επιβάρυνση και χωρίς να θίγεται ο κοινός στόχος της διαφάνειας (αφού θα είναι γνωστός εκ των προτέρων ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν ανά κλάδο και ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ μετάθεσης). Άλλωστε, η αποφυγή καθημερινών περιττών μετακινήσεων είναι προς το συμφέρον όλων.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Σύνδεσμοι σχετικά με το ίδιο θέμα:
Εξώδικος στο υπουργείο Παιδείας για τις αδικίες στις αποσπάσεις, από την ΕΛΜΕ Μαγνησίας
(Προσβάσιμο και από εδώ: http://tiny.cc/qhzepw)

Άρθρο για θιγόμενη εκπ/κό Αγγλικής στην ιστοσελίδα alfavita (Προσβάσιμο και από εδώ: http://tiny.cc/lgzepw)

Αίτημα της Α’ ΕΛΜΕ Θεσ/κης (βλ. σημείο 3) (Προσβάσιμο και από εδώ: http://tiny.cc/jfzepw)

Αίτημα των ΕΛΜΕ Θεσ/κης (βλ. σημείο δ) (Προσβάσιμο και από εδώ: http://tiny.cc/kdzepw)

GoPetition respects your privacy.

The Βαθμίδες και ειδικότητες petition to Υπουργείο Παιδείας Θ.Π.Α. was written by Ismini Sakellariadi and is in the category Unions at GoPetition.