Target:
Iranian va Jahanin
Region:
Iran
Website:
iranfederal.org


از کلیهء هموطنان گرامی که معتقد به ایرانی دمکراتیک هستند، تقاضا می شود که طومار تدریس به زبان مادری در ایران را با امضاء خویش پشتیبانی نمایند. تدریس زبان مادری در ایران هر کشوری به دست مردم آن کشور خراب یا ساخته می شود. اگر ما می خواهیم ایران را بسازیم، ناگزیر باید با ساختن مردم آن آغاز کنیم. مردم را بسازیم، مردم ایران را خواهند ساخت.

مردم سازی با تحصیل و آموزش موثر و مفید شروع می شود. آموزش هم زمانی به آسانی انجام می گیرد که به زبان مادری آغاز بشود زیرا که کودکان زبان مادری خود را می دانند و می توانند مفاهیم را با آن زبان بهتر یاد بگیرند. بهمین دلیل است که اکنون کلیهء کارشناسان تعلیم و تربیت به این نتیجه رسیده اند که زبان مادری بهترین و موثر ترین زبان برای تحصیل و آموزش است.

اگر کودکی زبانی را نمی داند چگونه می تواند با آن زبان چیزهای دیگر را یاد بگیرد؟ در واقع سالها طول می کشد تا یک کودک زبانی را یاد بگیرد که زبان مادری او نیست و در خانهء او صحبت نمی شود، اینگونه است که بسیاری از ایرانیان غیر فارس که زبان فارسی را نمی دانند سالها از آموختن درسهای خود عقب می مانند و این عقب افتادگی، به حساب کم هوشی و کم استعدادی آنها گذاشته می شود. هر ایرانی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، در ایام کودکی چنان رنجی برای آموختن زبان فارسی در مدرسه کشیده است که بیشتر شبیه شکنجه است. معلمی وارد کلاس می شود و به زبانی صحبت می کند که کودکان عرب، بلوچ، ترک، کورد، ترکمن و بسیاری دیگر نمی فهمند. وقتیکه آنها زبان را نمی دانند چگونه می فهمند که معلم چه گفته است ؟

در طول 40 سال گذشته بیش از 200 تحقیق معتبر در باره نقش زبان مادری در سرنوشت افراد انتشار یافته است، همهء این تحقیقات شروع تحصیل را به زبان مادری در جوامع چند فرهنگی و چند ملیتی قویأ سفارش و توصیه می نمایند.
سازمان یونسکو بعنوان نمایندهء سازمان ملل در امور آموزشی و فرهنگی اهمیت زبان مادری را بدرستی تشخیص داده و در بارهء آن منشوری تهیه و تصویب کرده است. این منشور در اصل یکم، بند اول تصریح می کند،"همهء شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند".

بند دوم می گوید، "همهء دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیهء منابع، مواد و وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند". یونسکو در بند سوم تأکید می کند، " برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازهء کافی تربیت و آماده شود ... زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود".
گوته فیلسوف آلمانی می گوید، " شخصی که فقط یک زبان می داند حقیقتأ آن زبان را نمی داند"، بهمین خاطر تدریس به زبان مادری در کنار زبان سرتاسری باعث می شود که قدرت یادگیری کودک گسترش یابد و استعدادهای او در زمینه های مختلف منجمله تفکر چند بعدی بهتر شکوفا بشود.

در همین راستا، سازمان ملل در روز 7 سپتامبر 2007 منشور مربوط به مردم بومی را تصویب و انتشار داد. در منشور سازمان ملل در بارهء مردمان بومی مکررأ تأکید شده است که حقوق مردم بومی چه بعنوان فرد و چه بعنوان یک مجموعه باید در همهء زمینه ها منجمله فرهنگ، ادبیات، زبان و نظام آموزشی مورد توجه دولتها باشد.
مادهء 13، بند یکم این منشور می گوید، "مردمان بومی حق دارند که تاریخ، زبانها، سنتها، فلسفه ها، روشهای نوشتاری و ادبیات خود را احیاء، تقویت و استعمال کنند و آنها را به نسلهای بعدی منتقل سازند".بند دوم مادهء 13 اضافه می کند که همهء دولتها باید اقدامات موثری را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که این حقوق نگهداری و تحقق یابد.

کشورهایی که سیاست تدریس زبان مادری و زبان سرتاسری را در کنار هم پیش برده اند به نتایج درخشانی در زمینهء پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست یافته اند. در هندوستان 80 زبان مادری تدریس می شود. این امر نه تنها باعث تزلزل در وحدت ملی این کشور نشده، بلکه باعث پدید آوردن بزرگترین دمکراسی جهان شده است، از سوی دیگر 80 ملیت هندی در 80 نقطهء این کشور، در پیشرفتهای اقتصادی این کشور سهم فوق العاده و مهمی پیدا کرده اند.

در ایران تدریس زبانهای مادری ترکی، کوردی، بلوچی، ترکمنی, لوری و عربی در کنار زبان فارسی نه تنها کمک عمده ای به شکوفائی کودکان ایرانی می کند، بلکه سبب رضایت جمعیت کثیری می گردد که در سرنوشت ایران نقش حیاتی دارند.
همبستگی ملی در ایران در گرو برخورداری همهء ایرانیان از حقوق مساوی در همهء زمینه هاست و تدریس به زبانهای مادری مهمترین عامل این مساوات است.ما حق جویان، برابری طلبان و عدالت خواهان ایرانی که زیر این نامه را امضاء کرده ایم، خواهان تدریس زبانهای مادری ترکی، کوردی، بلوچی، عربی، لوری و ترکمنی و زبانهای دیگر هستیم. ما از همهء کسانیکه به سرنوشت ایران و تمامی مردم آن فکر می کنند مصرأ میخواهیم که با امضاء این طومار بر دولت ایران فشار وارد کنند تا مطابق میثاقهای بین المللی و مادهء 15 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، امکانات لازم را برای تدریس زبانهای مادری فراهم سازد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
----------------------------------------------------


1- رضا حسین بر جبههء مردم بلوچستان
2- افراسیاب شکفته انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان
3- حمزه بایزیدی حزب دمکرات کردستان ایران
4- عدنان سلمان حزب همبستگی دمکراتیک اهواز
5- ناهید بهمنی کومله
6- رحیم بندوئی حزب مردم بلوچستان
7- فرامرز بختیار حزب اتحاد بختیاری و لرستان
8- جوما بورش سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن
9- داوود ساوالان اقلو حرکت بیداری ملی آذربایجان، گاموح
10- علیرضا نظمی افشار کمیسیون دیپلماتیک آذربایجان جنوبی
11- رحیم شیخ حرکت ملی- دمکراتیک ترکمن
12- وفا رستم زاده پارت آزادی کردستان
13- کریم آتا حرکت ملی ترکمنستان ایران
14- ضیاء صدر کانون فرهنگی آذربایجان
15- عبداله سیاهوئی جنبش ملی بلوچستان ایران
16- جمشید امیری جبهه متحد بلوچستان، جمهوریخواهان

لطفا در پایین صفحه این طومار را امضا کنید


با تشکر فراوان

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: