Target:
הפסקת שביתת הסטודנטים
Region:
Israel


לפני למעלה מחודש ימים הסלים המאבק סביב שכר הלימוד באוניברסיטאות, ומאז מתקיימת שביתת סטודנטים בישראל. במשך הזמן הזה, מנהיגי התאחדות הסטודנטים הפגינו חוסר אחריות הרסני בנוגע לגורל הסטודנטים, כאשר הם דחו פעם אחר פעם הצעות פשרה מצד הממשלה, אגב התעלמות מן ההשלכות שיהיו לשביתה זו על ציבור הסטודנטים . השלכות אלה כוללות הארכה של הסמסטר אל תוך הקיץ, העמסת שיעורי תגבור, ובמידה והשביתה תימשך לאחר 26 במאי, אף את ביטול הסמסטר כולו, כך שכל הקורסים הסמסטריאליים והשנתיים יבוטלו.אנו, החתומים מטה, סבורים כי:
*חרף העובדה כי שביתת הסטודנטים הניבה תוצאות סבירות, כעת היא יצאה משליטתם של מנהיגי הסטודנטים,ומהווה סיכון לכלל ציבור הסטודנטים השובת.

*על מנהיגי מטה המאבק להפסיק באופן ברור ומיידי את השביתה ואת כל הפעילויות הנלוות אליה ולקרוא באופן חד-משמעי לציבור הסטודנטים לשוב ללימודים.

* על מנהיגי מטה המאבק של השביתה לעמוד על קבלת הסכם הפשרה האחרון שהוסכם עליו עם הממשלה.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , , , ,