Target:
Immigration and Naturalization Service & Ministry of Justice of Netherlands
Region:
Netherlands


در حدود 7 ماه پیش آقای مجید منفرد 37 ساله به همراه همسر 34 ساله و پسر 11 ساله شان امیر منفرد به دلیل مشکلات و فعالیت های سیاسی ایشان در ایران ، از کشور پادشاهی هلند تقاضای پناهندگی می کنند.
ولی تقاضای پناهندگی این خانواده بنا به نظر وزارت اتباع خارجه و اداره مهاجرت هلند رد میشود. پس از این تصمیم، روند رسیدگی به پرونده ایشان با اهمال کاری وکیلی که از سوی اداره مهاجرت برای این خانواده انتخاب شده بود سریعا وارد فاز ترک خاک و برگشت به کشور خود میشود.
در حالی که این خانواده پس از تحمل تهدیدها و تعقیب های رژیم اسلامی ایران و همچنین رنج سفری طولانی با مشکلات بی حد و به خطر انداختن جان خود به کشوری در ظاهر امن که به حقوق انسانی پایبند است چناه می آورند.
لازم به ذکر است که مادر و پسر کوچک خانواده هر دو به بیماری خطرناک ومهلک ام-اس مبتلا هستند و خانم منفرد هر روز باید برای مبارزه با این بیماری آمپول تزریق کنند و همچنین پزشک ایشان تاکید کرده اند که ایشان باید از سرویس بهداشتی شخصی به موجب حفظ بهداشت فردی استفاده نمایند.
در این شرایط ارگان مرکز اسکان پناهندگان اصرار به انتقال ایشان به کمپ بسته دارند تا هر روز این بانو علی رغم استفاده از ویلچیر برای استامپ مراجعه کند.
یادآور میشویم که با شرایط سخت روحی و جسمی این خانواده خطر دیپورت نیز آنان را تهدید میکند که در آنصورت با سابقه فعالیت های آقای منفرد دستگیری و خطر جانی برای ایشان محتمل می باشد.هموطن ایرانیم با امضای این رویه که چند لحظه ای بیش، وقت شما را نخواهد گرفت حرکتی بزرگ انجام داده و از یک خانواده رنج دیده و بی پناه حمایت کنیم.
باشد که با مهرتان امید و روشنایی را به دلهای رنجورشان بازآوریم.
سپاس بیکران از تو ایرانی

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.