Target:
Ministry of Justice, NGOs, etc.
Region:
Bosnia and Herzegovina
Website:
www.mrezapravde.ba

Mi, studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, te učesnici radionice "Pojedinac i pravosuđe" održanoj 23.1.2010. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu, tražimo podršku od Vas-građana i građanki da podržite naše zaključke sa radionice, a koji se vezuju za reformu pravosuđa, ostvarenje vladavine zakona i punog pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini


1. Smatramo prijeko potrebnim hitno donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na državnom nivou.

2. Tražimo da se zakonom formira i uredi komisija na državnom nivou koja bi se bavila pitanjem izjednačavanja sudske prakse u Bosni i Hercegovini.

3. Pozivamo na harmonizaciju zakonskih propisa koji se tiču pristupa pravdi u Bosni i Hercegovini.

4. Snažno preporučujemo veći stepen saradnje predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti entiteta u svrhu ostvarenja zakonskih i finansijskih okvira za stabilno funkcioniranje i neovisnost pravosuđa.

5. Podržavamo inicijativu za stvaranje jedinstvenog izvora finansiranja svih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.

6. Zahtijevamo efikasniju borbu protiv korupcije na svim nivoima vlasti, a pod vodstvom pravosudnih institucija.

7. Zahtijevamo funkcionalno i pravično rješavanje zaostalih predmeta na općinskim/osnovnim sudovima u Bosni i Hercegovini.

8. Od države tražimo dalja ulaganja u povećanje zatvorskih kapaciteta, a u svrhu provođenja sudskih presuda.

9. Tražimo puno ostvarenje prava na besplatni pristup važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.

10. Od sudova i tužilaštava tražimo otvorenost i punu spremnost na saradnju, a sa ciljem povećanja stepena povjerenja u pravosudne institucije kod građana i građanki Bosne i Hercegovine.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.