Target:
Ὑπουργεῑον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
Region:
Greece
Website:
stisepalxeis.blogspot.com

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΙΣ


Ἡ Κυβέρνησις, μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη ὅλων τῶν κομμάτων, ἑτοιμάζεται νὰ εἰσαγάγη ἀπὸ τὸ φθινόπωρο σὲ ὅλες τὶς τάξεις τοῦ δημοτικοῦ σχολείου τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ἤδη ἑτοιμάσθηκαν καὶ ὁδεύουν πρὸς ἐκτύπωσιν δύο βιβλία, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα θὰ διδάσκεται στὴν Α΄ και Β΄ τάξι τοῦ δημοτικοῦ καὶ τὸ ἄλλο στὶς ὑπόλοιπες τάξεις.

Στὴν Σουηδία, στὴν ὁποία διδάσκεται ἡ σεξουαλικὴ ἀγωγή, παρατηροῦνται ἐγκυμοσύνες κοριτσιῶν δεκατριῶν καὶ δεκατεσσάρων ἐτῶν μὲ παράλληλη αὔξησι τῶν ἀφροδισίων νοσημάτων. Στὴν Ἀγγλία, στὴν ὁποία ἐπίσης ὑπάρχει σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησις, ἀνήλικα κορίτσια ἀπὸ 12 ἕως 16 ἐτῶν εἶναι μητέρες, ἐνῷ προσφάτως ἔμεινε ὁλόκληρος ὁ πλανήτης ἄφωνος ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι δύο παιδιὰ ἐννέα καὶ δέκα ἐτῶν ἔφεραν στὸν κόσμο ἕνα παιδί.

Ἡ σοφὴ παιδαγωγικὴ παράδοσις τῶν Πατέρων μας στὸ θέμα αὐτὸ προσπαθεῖ νὰ ἐλέγξη τοὺς ἐρεθισμοὺς καὶ τὶς ἐντυπώσεις, ὥστε οἱ νέοι κατὰ τὸ δυνατὸν ἤρεμοι καὶ ἀπερίσπαστοι νὰ ἀσχοληθοῦν δημιουργικὰ μὲ τὴν παιδεία καὶ τὴν μάθησι ἀφ’ ἑνός, καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ γευθοῦν τὶς χαρὲς αὐτῆς τῆς περιοχῆς μέσα στὸν εὐλογημένο θεσμὸ τοῦ γάμου, ὁ ὁποῖος ἔτσι καὶ σὲ φυσικὸ ἐπίπεδο παραμένει πηγὴ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης.

Οἱ σημερινοὶ ἀπαίδευτοι παιδαγωγοὶ δὲν ἀφήνουν ἡσύχους τοὺς νέους οὔτε μέσα στὸ σχολεῖο, ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀποκλεισθῆ οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ ἐρεθισμοί, γιὰ νὰ λειτουργῆ ἡ παιδεία ὡς εὐγενικὴ διέξοδος καὶ κατάλληλος ἐργαστηριακὸς χῶρος γιὰ τὴν σπουδὴ καὶ τὴν μάθησι.

Πόσοι ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς εἶναι πρόσωπα ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ καλλιεργημένα, ὥστε νὰ ἀναλάβουν μὲ σοβαρότητα καὶ εὐθύνη τὸ ἔργο αὐτό; Καὶ πόσοι ἀπὸ τοὺς γονεῖς θὰ δέχονταν εὐχαρίστως αὐτὴ ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἱερὴ καὶ προσωπικὴ περιοχὴ τῶν παιδιῶν τους νὰ κακοποιηθῆ καὶ νὰ διαστραφῆ στὰ χείλη καὶ στὴν διδασκαλία τοῦ ὁποιουδήποτε δασκάλου, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ κουβαλᾷ στὸ θέμα αὐτὸ τὶς δικές του κακὲς ἐμπειρίες καὶ γνῶμες, ἀκόμη καὶ διαστροφές; Καὶ τί θὰ ἀπομείνη νὰ μάθουν καὶ νὰ γευθοῦν οἱ νέοι μέσα στὸν γάμο, ὅταν τὰ μαθαίνουν καὶ τὰ γεύωνται ἔξω ἀπὸ αὐτόν;

Γιὰ αὐτὸ ὁ γάμος καὶ ἡ οἰκογένεια ἔχουν χάσει στὶς ἡμέρες μας κάθε γοητεία καὶ ἕλξι, ἀφοῦ τελικῶς αὐτὸς ὁ ἱερὸς καὶ μοναδικὸς καὶ προσωπικὸς δεσμὸς δύο ἀνθρώπων ἑτεροφύλων κατήντησε ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς δεσμούς, ποὺ εἶχαν πρὶν ἀπὸ αὐτὸν ἄνδρας καὶ γυναῖκα, συγκριτικὰ μάλιστα σὲ χειρότερη θέσι, ἀφοῦ συνδέεται μὲ τὰ προβλήματα τῆς ἀναγκαστικῆς συμβιώσεως καὶ τῶν ποικίλων δεσμεύσεων.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος εἶναι σαφής: Δὲν χρειάζεται διδασκαλία εἰς τὰ τοῦ γάμου. Εἶναι αὐτάρκης διδάσκαλος ἡ φύσις. Ἀκριβῶς ὅπως δὲν χρειάζεται νὰ μάθουμε πῶς θὰ φᾶμε, καὶ πῶς θὰ πιοῦμε καὶ πῶς θὰ κοιμηθοῦμε. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Γενεὲς γενεῶν ἀνθρώπων ἔκαναν γάμους καὶ οἰκογένειες, καὶ μάλιστα εὐτυχισμένες καὶ σταθερές, χωρὶς «σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησι», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία ἀκόμη τορπίλλη στὰ θεμέλια τῆς παιδείας καὶ τῆς οἰκογενείας.


Οἱ ὑπογράφοντες τὸ ἀνωτέρω κείμενο ἀξιώνουμε τὴν ἄμεση καὶ ὁριστικὴ ἀνάκλησι τῆς ἀποφάσεως εἰσαγωγῆς τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγωγήσεως στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , ,