Target:
אגודת הסטודנטים
Region:
Israel


עצומה לסיום שביתת הסטודנטים


לכבוד יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית, מר יקיר שגב
שלום רב

מצורפת עצומה החתומה בידי סטודנטים מהאוניברסיטה העברית הקוראים לך לסיים את השביתה הנמשכת מאז חודש אפריל.
אנו סבורים כי העובדה שהשביתה יצאה לחלוטין משליטה מהווה חוסר אחריות מוחלט כלפי ציבור הסטודנטים, מאחר ואין אף מטרה ברורה לשביתה וכי מיום ליום האנרכיה גוברת. אפילו באוניברסיטה העברית קמה "אגודה אלטרנטיבית" שמכריזה כי השביתה תימשך גם אם תחליט לסיימה, ומכל מקום צצות סיסמאות חדשות, יוזמות שונות ומטרות מאולתרות המתיימרות לאחד מאחוריהן את כלל הסטודנטים וזורעות בלבול וחוסר ודאות בכל הקשור למאבק.
בינתיים, הסמסטר ומועדי הבחינות מצטמצמים, כבישים נחסמים וסטודנטים מוכים ונעצרים- ואפילו לא ידוע למה ומי מוביל את המהלכים.

בין החתומים על העצומה יש סטודנטים המתנגדים למאבק אך גם כאלו התומכים בו.
יש בין החתומים כאלו התומכים בהעלאת שכר הלימוד באוניברסיטאות ויש כאלו המצדדים בחינוך חינם.
יש בין החתומים סטודנטים המממנים לעצמם את התואר והמחיה ויש כאלו הנתמכים על ידי הוריהם.
אך כל החתומים על העצומה מבינים כי בסיטואציה שנוצרה אין יהיה זה צעד אחראי להמשיך במהלך שאינו מוביל למטרה ברורה ואשר מפלג את ציבור הסטודנטים מיום ליום.
לכן, אין אנו קושרים את הדרישה לסיים את השביתה בשום דרישה אחרת כלשהי!

לדעתנו, אין הפסקת השביתה מהווה כניעה. אין ספק שהתאחדות הסטודנטים והאגודות הוכיחו יכולת ארגונית מרשימה ורוח לחימה. אך גם אם סבור אתה שהשביתה צודקת ודאי תסכים שניתן יהיה להמשיך במאבק בשלב מאוחר ורגוע יותר, ובאופן ברור, מאורגן ואחראי כלפי ציבור הסטודנטים כולו- מתנגדים לשביתה ותומכים בה כאחד.

אנו קוראים לך לגלות אחריות כלפי ציבור הסטודנטים באוניברסיטה העברית, ולהורות על סיום השביתה לאלתר!


בברכה,
החתומים מטה

Sign this petition

[?]
Verify (check then click Sign) [?]

GoPetition respects your privacy.

Petition tags: , , , , , , , , , , , , , ,